دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

1-9) تعریف واژه های کلیدی

ضریب ارزش افزوده فکری (IC) 1 : سرمایه فکری، مالکیت دانش، تجربه کاربردی، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتری و مهارت­های حرفه­ای می باشد که برای سازمان جنبه رقابتی در بازار فراهم می­کند. این سرمایه­ها شامل سه بخش اصلی می باشد.(هیدر و دیگران،2003)2

کارایی سرمایه ارتباطی (CEE) 3 : شاخصی بر مبنای سرمایه ارتباطی می باشد و سرمایه ارتباطی عبارت می باشد از دانش به کارگرفته شده در کانال­های بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان.(بونیتس و دیگران،2000)4

کارایی سرمایه انسانی (HCE) 5 : شاخصی بر مبنای سرمایه انسانی می باشد و سرمایه انسانی نیز شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان می­باشد که شامل شایستگی­ها و طرز فکرهای کارکنان می باشد.

کارایی سرمایه ساختاری (SCE) 6 : شاخصی بر مبنای سرمایه ساختاری می باشد و سرمایه ساختاری نیز شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان می باشد که شامل پایگاه داده­ها، چارت­های سازمانی، فرآیندها، استراتژی­ها و… می باشد که به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می­دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت سود:  رفتار آگاهانه و اختیاری می باشد که به مقصود کاهش تغییرات سود با بهره گیری از ابزارهای حسابداری، توسط مدیریت صورت می­گیرد.

1-10) ساختار کلی پژوهش

فصل اول: شامل کلیات پژوهش می باشد که در آن ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و فرضیات پژوهش مطرح می­گردد.

فصل دوم: پژوهشگر با ارائه ادبیات موضوعی پژوهش و مفاهیم کلی توسعه سرمایه فکری و مدیریت سود اظهار می­گردد که مباحث اصلی را برای تجزیه و تحلیل داده­ها فراهم می­آورد.

فصل سوم: در این فصل نیز روش­ها و تکنیک­های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها تبیین داده می­شوند.

فصل چهارم: شامل تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش، توصیف جامعه و آزمون فرضیات می باشد.

فصل پنجم: اظهار نتایج و پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش نیز در پایان مطالب ارائه شده که امید می باشد مجموعه فعالیت­هایی که پژوهشگر در این پژوهش انجام داده می باشد، مفید به فایده واقع گردد.

1 Intellectual Capital

2 Heather A. Smith, Dr. James D. McKeen, May, 2003

3 Capital Employed Efficiency

4 Bontis et al .,2000

5 Human Capital Efficiency

6 Structural Capital Efficiency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سئوال اصلی پژوهش :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

سئوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری