دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی دیویس[1]

دیویس شاخص‌های زیر را برای فرهنگ سازمانی برمی‌شمرد: (هویت – معیارهای پاداش – کنترل زیاد و کم – تاکید بر رضایت افراد – تاکید بر هدف یا وسیله – ریسک پذیری – هماهنگی واحدهای مختلف سازمان – تاکید بر منافع فردی یا جمعی – اندازه تحمل تعارض و اختلاف سلیقه و انتقاد پذیری وجود توجه سیستمی(دنیسون،2011،ص246).

2-7-7 الگوی ویلیام اوچی[2]

ویلیام اوچی یکی دیگر از محققین شرکت مشاوره‌ای مکنزی، تئوری z خود را با یک الگوی مقایسه‌ای از دو فرهنگ سازمانی مختلف؛ فرهنگ سازمانی ژاپنی، فرهنگ سازمانی امریکائی ارائه داده می باشد. او نیز عوامل هفت گانه‌ای را به عنوان ضوابط مطالعه و مقایسه در نظر گرفته و به تبیین زیر مطرح نموده می باشد(آشوری،1384،ص61).

تعهد نسبت به کارکنان در سازمان – سیستم اتخاذ تصمیم در سازمان – نظام کنترل در  سازمان – مسیر خدمتی کارکنان – سیستم ارزشیابی سازمان – مسئولیت کارکنان

 

ادگار شاین[3] بعضی از معانی متداول فرهنگ را به تبیین ذیل اظهار می کند:

1- نظم قابل نظاره در رفتار، البته هنگامی که افراد ارتباط متقابل (تعامل) با هم دارند.

2- هنجار هائی که در گروه‌های کاری به وجود می‌آید.

3- ارزش‌های رایج و پذیرفته شده به وسیله یک سازمان، مانند کیفیت محصول یا پیشرو در قیمت.

4- فلسفه‌ای که نوع سیاست سازمان در مورد کارکنان و یا مشتریان تعیین می کند.

5- قواعد بازی برای این که بتوان خود را با یک سازمان وفق داد. قواعدی را که یک فرد تازه استخدام بایستی بیاموزد تا مورد قبول اعضای سازمان واقع گردد.

6- احساس یا جو حاکم بر سازمان، ناشی از نمای فیزیکی و شیوه‌ای که اعضای سازمان با مشتریان یا سایر افراد خارجی ارتباط مستقر می‌کنند (ایران زاده،1387،ص52).

گل کهن[4] پس از مطالعه صدها تعریف متفاوت فرهنگ را اینگونه تعریف می کند: فرهنگ که دربرگیرنده الگوی رفتاری می باشد که توسط سمبل‌ها و به شیوه نهادی کسب و منتقل می گردد و شامل عمده‌ترین دستاوردهای گروه‌های انسانی می باشد و در کارهای سنتی نیز تجسم می‌یابد. همچنین فرهنگ شامل مجموعه‌ای از آداب و رسوم و اندیشه‌ها و ارزش‌های وابسته به آنهاست که از جهاتی می‌تواند نتیجه اعمال و رفتار بشر و از جهاتی عاملی برای شکل دادن به اعمال بشر تلقی گردد(اکبری،1388،ص72).

به اظهار سمئر[5] جامعه‌شناس آمریکائی، فرهنگ مجموعه آداب و رسوم و سنت‌ها و نهادهای اجتماعی می باشد. اسپنسر[6] در کتاب اصول جامعه‌شناسی خود از فرهنگ به عنوان محیط فوق جسمانی بشر یاد می‌نمود و درصدد جدا ساختن فرهنگ از عوامل جسمانی و طبیعی بود. اما اعتقاد داشت که محیط جسمانی خاص بشر می باشد در حالی که بشر از لحاظ دو محیط دیگر (طبیعی و جسمانی) با حیوان دارای وجه مشترک می باشد(ایران زاده،1387،ص81).

از تعاریف فوق یک وجه مشترکی را می‌توان پیدا نمود و آن وجود یک سلسله از باورها و اعتقادات عجین شده در بشر می باشد. که ضمیر ناخودآگاه او هدایت می کند و به قول ادگار  شاین در سه لایه مصنوعات و ابداعات، ارزش‌ها و مفروضات اساسی وجود بشر را اشغال کرده می باشد.

[1] . stanly davis

[2] . william ouhieh

[3] . edgar schein

[4] . clokhohen

[5] . samear

[6] . spenser

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

 1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 7. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 11. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان