دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

4 فرهنگ سازمان

امروزه شناخت فرهنگ سازمان برای مدیران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد و فرهنگ حاکم بر سازمان مبین شیوه زندگی سازمان میباشد . ضرورت در نظر داشتن فرهنگ سازمانی تا جایی می باشد که صاحب نظرات بر این باورند که اگر قرار می باشد در یک سازمان تغییرات موثر و پایداری به وجود آید، فرهنگ آن سازمان بایستی دستخوش تغییر گردد . به بیانی دیگر ، موفقیت و شکست سازمان ها را بایستی در فرهنگ آن جستجو نمود . لذا مدیران با اتکاء به فرهنگ و بهره جستن از آن می توانند خود را از بند راه حلهای گذشته رها سازند و راه حلهای تازه ای برای سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند. امروزه فرهنگ به عنصر مهمی در مدیریت تبدیل شده و تأثیر و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی بر محققان مدیریت کاملاً مشخص گردیده می باشد ، از این رو مدیران ناگزیرند به فرهنگ سازمان توجه کنند (قاسمی،1389،ص143).چستربرنارد [1]در مورد فرهنگ سازمان میگوید : آن چیز که امروز بخش پنهان و پوشیدن سازمان ( کوه یخ سازمان ) نامیده میشود، فرهنگ آن سازمان خوانده میشود و فرهنگ برای عملکرد موفق سازمان ضروری می باشد. تلاشهای پژوهشی «التون مایو[2]»و همکارانش، فرهنگ را نظام هایی تعریف کرده اند که از هنجارها و نهادهای اجتماعی پدید می آید و بر رفتار آنان اثر می گذارد (قنبری،1387،ص57) .

فرهنگ راه تازه ای برای پی بردن به زندگی سازمانی می باشد ؛ از این رو مدیریت بایستی با آن چنان مانوس گردد تا آن را به خوبی بشناسد و گاه از آن چنان دوری گزیند که ضرورتهای دگرگونی آن را با چشمی باز و آگاه بنگرد. دگرگونی فرهنگ سازمان همانند دگرگونی فرهنگ یک قوم یا گروهی از بشر هاست که نیاز به گذشت زمان دارد و کاری بس دشوار و ظریف می باشد . چاندان[3] (1995) ، به نقل از ادگار شاین اظهار می کند که فرهنگ سازمانی سه سطح دارد (ارغوانی،1386،ص69) :

 • رفتارها و مصنوعات بشری : این سطح نشانه های فرهنگ در محیط کار فیزیکی و اجتماعی و بیشتر قابل رویت هستند . مانند : الف )قهرمان سازمانی ، ب ) آداب و رسوم ، ج ) داستانها و د) سمبل های فرهنگی.

2) ارزشهای مشترک : ارزشها، سطح دوم فرهنگ هستند که بایستی و نباید ها یا هنجارهای رفتاری را در برمی گیرند و به اصول و کیفیت هایی تصریح دارند که فکر و رفتارشان را تشکیل می دهند .

3) مفروضات زیربنایی : مفروضات به پیش فرض هایی اطلاق می گردد که در عمیق ترین لایه فرهنگ قرار دارد و از طریق استنباط سطوح 1 و 2 می توان به بخشی از آن پی برد . در واقع می توان گفت که مفروضات اساسی ، نماینده عمیق ترین سطح فرهنگ یا جهان بینی ( آن چیز که بدون زیرا و چرا پذیرفته می گردد ) هستند،در این سطح می باشد که بایستی به دنبال معنا و مفهوم رفتار یا باورها و ارزشها بود این فرضیات آن قدر با هم آمیخته اند که یک فرد بیگانه با آن ، فرهنگ نمی تواند به راحتی آنها را نظاره و درک کند . حتی با طرح سوالهای صحیح هم نمی توان به آنها دست پیدا نمود ، بلکه بایستی آنها را استنتاج نمود .

شبکه ای از معانی به شکل پیچیده بین عناصر و لایه های مختلف فرهنگ ایجاد می گردد و نوعی ثبات و تداوم ایجاد می کند .و  به همین جهت می باشد که فرهنگ مانند هر مقوله ریشه دار و با تأثیر فراگیر،دارای ویژگیهای مختص به خود می باشد . بعضی از ویژگیهای فرهنگ عبارتند از :

– فرهنگ آموختنی می باشد : یعنی تابع قانون یادگیری می باشد .

– فرهنگ آموخته، قابل انتقال می باشد .

[1] . chester

[2] . elton Myo

[3] . chandan

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان