دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه اندازه تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی توسط پروفسور جروم مک کارتی[1] مرکب از چهار عامل مهم کالا، قیمت، توزیع، و ترفیع و ترویج پیشنهاد گردید، که تحت عنوان چهار “پی” شناخته شده می باشد؛ که عوامل قابل کنترل مدیر بازاریابی هستند و به مقصود حل یک مشکل بازاریابی مورد بهره گیری قرار می گیرند (کرین و دیگران، 2006).

به بیانی دیگر، آمیخته بازاریابی، عبارت می باشد از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به مقصود تحت تأثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد (محمدیان و آقاجان، 1381).

عوامل تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی در نمودار شماره 2-1 نشان داده شده می باشد. همانطور که در نمودار نشان داده شده می باشد یکی از “پی” ها، کالا می باشد. مواردی که در این “پی” تعریف شده می باشد شامل: تنوع کالا، کیفیت، طراحی، ویژگی، نام تجاری، بسته بندی، خدمات، اندازه، تضمین و مرجوعی ها می باشد. مفهوم خدمات تصریح شده در عوامل تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی با موضوع پژوهش که تأکید بر خدمات ارایه شده توسط شرکت عرضه کننده محصول دارد، همسان می باشد که در ادامه، بیشتر به آن پرداخته می گردد.

[1]– Prof. Jerome Mc Carthy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش

سوال اصلی

آیا میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عوامل کیفیت خدمات(محسوسات، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان، همدلی) از دیدگاه مشتریان، تفاوت معنی دار هست؟

سوالات فرعی

1- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل محسوسات، تفاوت معنی دار هست.

2- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل قابلیت اعتماد، تفاوت معنی دار هست.

3- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل پاسخگویی، تفاوت معنی دار هست.

4- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل اطمینان، تفاوت معنی دار هست.

5- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل همدلی، تفاوت معنی دار هست.