دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4-3) سرمایه ارتباطی (مشتری)

بروکینگ در بخش دارایی­های بازار به مشتریان، وفاداری آنها و کانال­های توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری هستند، تصریح می­کند.(بروکینگ، 1996)

همچنین استوارت اظهار می­دارد که سرمایه مشتری عبارت از اطلاعات بازار برای بهره گیری در جذب و حفظ مشتریان می باشد. موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانال­های بازاریابی و روابط با مشتریان می باشد. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی­اش می باشد. (استورات ،1997) اگر چه اصطلاح سرمایه مشتری در آغاز توسط هیوبرت مطرح گردید، تعاریف جدید، مفهوم آن را به سرمایه ارتباطی توسعه داده اند که شامل دانش موجود در همه روابطی می باشد که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمین­کنندگان، انجمن­های تجاری یا دولت مستقر می­کند(بونیتس،1999) به علاوه، روس و همکاران اظهار می­کنند که سرمایه ارتباطی که مربوط به مشتریان می باشد بازارگرا می باشد. کوهلی و جاورسکی[1] عقیده دارند، که بازارگرایی عبارت از ایجاد هوشمندی بازار در سطح سازمانی نسبت به نیازهای موجود و آینده مشتریان می باشد. در نهایت گسترش این هوشمندی بایستی به گونه افقی و عمودی در درون سازمان ایجاد گردد.(بونیتس،1999) همچنین، چن و همکاران سرمایه مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی می­کنند. کار اخیر در زنجیره سود خدمات بر روابط علی بین رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی تأکید دارد. همچنین نتیجه یک پژوهش نشان داد که تحول سریع، رضایت مشتریان را افزایش می­دهد. فورنل[2] در نتیجه مطالعات خود دریافت که رضایت مشتریان می­تواند ارتباط کسب و کار را حفظ کند، انعطاف­پذیری قیمت محصول را کاهش دهد و اعتبار یک شرکت را افزایش دهد. تحقیقات دیگر همچنین نشان می­دهد که از طریق اندازه­گیری وفاداری کارکنان می­توان وفاداری مشتریان را پیش­بینی نمود. (هوریب[3]،1999) این مطالعات شواهد بیشتری را درمورد اهمیت سرمایه مشتری به عنوان یک جزء کلیدی سرمایه فکری یک سازمان فراهم می سازد. به گونه کلی، سرمایه مشتری، که به عنوان یک واسطه در فرآیند سرمایه فکری اقدام می­کند، عامل تعیین­کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان می باشد.  بدون سرمایه ارتباطی ارزش بازاری یا عملکرد کسب و کار سازمان نمی­تواند محقق گردد. پس، رشد سرمایه ارتباطی به طرفداری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد(چن و دیگران، 2004)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Kohli & Jaworski,

[2] Fornell,

[3] Horibe,

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سئوال اصلی پژوهش :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

سئوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری