دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- بحث و نتیجه گیری کلی

هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. علاوه بر مبانی نظری ذکر گردیده، یافته های پژوهش نیز نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم در کل شرکت ها و هم در شرکت های دارای هزینه نمایندگی و فاقد هزینه نمایندگی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند بیشتر می باشد نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. نتایج فرضیات بالا را می توان به این تبیین تحلیل نمود که در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو توجه در مورد سرمایه گذاران نهادی هست. فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع. فرضیه نظارت کارآمد اظهار می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت کاراتری بر شرکت اعمال می گردد و بسیاری از معضلات نمایندگی رفع  می گردد. در حالی که فرضیه همگرایی منافع اظهار می دارد که منافع سرمایه گذاران نهادی عمده با منافع مدیریت همسو می باشد و این مسأله می تواند باعث ترغیب مدیران به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه گردد. نتایج این پژوهش بیشتر با فرضیه همگرایی منافع یکسان می باشد . هنگامی که سرمایه گذاران نهادی در واحد اقتصادی افزایش یابد با مدیر منتخب تبانی کرده و برای رسیدن به منافع به دنبال سرمایه گذاری های زود بازده هستند. بر همین اساس مدیر برای رسیدن به این هدف سرمایه گذاری های با ریسک بالا انتخاب کرده و این مهم منجر به افزایش حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری می گردد. اما در مورد فرضیه دوم نیز می توان گفت با در نظر داشتن اینکه در شرکت های دارای هزینه نمایندگی مدیران ممکن می باشد از جریانات نقدی آزاد بهره جسته و پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی (و در نتیجه عدم کارایی سرمایه گذاری) را در جهت افزایش منافع خود به کار گیرد. این مورد منجر به درصد تغییر ناهمسان در مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریانات نقدی می گردد. مدیران با بهره گیری از نفوذ نمایندگی خود حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری را بالا برده تا به منافع از پیش تعیین شده خود برسند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید