دانلود پایان نامه

چک میشود و در نهایت R2 بالایی به دست میآید.
یکی از آزمونهایی که برای تعیین پایایی و ناپایایی یک متغیر استفاده میشود آزمون ریشه واحد است که در ادامه توضیح داده شده است.
4-1)مقدمه
در این فصل با توجه به مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم و هم چنین روش تحقیق بیان شده در فصل قبل، به بررسی فرضیه مورد مطالعه بر اساس دادههایی که در دسترس قرار گرفته، پرداخته شده و نتیجهگیری آماری به عمل می‌آید. بدین منظور این فصل در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش نخست به تجزیه و تحلیل و توصیف دادههای آماری مورد استفاده اختصاص یافته و بخش دوم به نتایج حاصل از آزمون رابطه بین روش های تامین مالی ( انتشارسهام، استقراض، سودانباشته ) وبازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت دربورس اوراق بهادارتهران اختصاص یافته است. دادههای مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از نرمافزار Eviews7مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دوره زمانی پنج ساله مورد بررسی، قرار می گیرند.
4-2)آمار توصیفی دادههای تحقيق
از آن جا که تحلیل داده‌ها معمولاً با محاسبه آماره‌های خلاصه شده مانند میانگین و انحراف معیار صورت می‌گیرد، لذا به منظور بررسي و تجزيه و تحليل اوليه داده‌ها، ابتدا اطلاعات مربوط به آماره‌هاي توصيفي متغيرهاي وابسته و توضیحی مورد مطالعه در اين پژوهش در بخشی به نام توصیف متغیرهای تحقیق ارائه شده است تا شمايي كلي از داده‌هايي كه در اين پژوهش مورد تحليل واقع شده‌اند، به دست آيد. داده های مورد استفاده در تحقیق از بازار بورس اوراق بهادار تهران و گزارشات برای دوره مورد بررسی استخراج گردیده است. جدول زیر نمایش نام متغیرها همراه با نمادهایشان است:
جدول)4-1) نمایش نام متغیرها
ΔIFin
خالص تغيير در تامين مالي داخلي
ΔEquity
خالص تغيير درسرمايه تامين شده از منابع خارجي
ΔFin
خالص تغيير در تامين مالي کل
ΔDebt
خالص تغيير در بدهي هاي ايجاد شده به منظور تامين مالي
UX
سودهاي غيرعادي
BETA
ضريب تغييرات سود عادي
SIZE
اندازه شرکت
CAR
بازده غيرعادي انباشته سهام
4-3)توصیف متغیر های تحقیق
توصیف متغیر خالص تغيير در تامين مالي داخلي: با توجه به نمودار و جدول( 4-2) مشاهده می شود که متغیر خالص تغيير در تامين مالي داخلي دارای کمترین مقدار 7604376- ریال، بیشترین 1446989 ریال، میانگین 8339/87742- ریال، انحراف معیار 430388 و واریانس 185200000000 می باشد.
جدول(4-2) توصیف متغیر خالص تغيير در تامين مالي داخلي
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشيدگى
خالص تغيير در تامين مالي داخلي
590
7604376-
1446989
8339/87742
05+E 30/4
11+E 85/1
487/10-
699/165

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید