دانلود پایان نامه

بیشتر حول انتشار سهام جدید، متمرکز شده است. تحقيقاتي كه تاكنون در اين زمينه در داخل کشور صورت گرفته است که به شرح زیر است:
1- مجتهد زاده در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه اهرم مالي، مديران را براي بالا بردن بازده شركت، تحت فشار قرار مي دهد. آن ها مي دانند كه بايد اقساط وام را بپردازند . از اين رو سعي مي كنند كه برنامه ريزي دقيق تري در ارتباط با عوامل توليد داشته باشند. اخذ وام مديران را مجبور مي كند تا به كارايي دارائي ها توجه بيشتري نمايند وبه سخن ديگر مديران انتظار دارند كه بازده دارائي خريداري شده از بهره وام بيشتر باشد و بنابراين اگر دارائي كارايي لازم را نداشته باشد، آن را مي فروشند يا متحول مي نمايند. مزيت ديگر تأمين مالي از طريق بدهي جلب توجه مديران به جريان هاي نقدي به جاي سود مي باشد.
2-دولت آبادی (1381)؛ رودپشتی و گل کاریان (1384) و گازران (1384) به این نتیجه رسیدند که افزایش سرمایه، باعث افزایش قیمت و بازده سهام می شود.
3-كردستاني و همكارانش در سال 1389در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه روش هاي مختلف تامين مالي خارجي بر بازده آتي سهام، تاثيري منفي دارند. يافته ها دلالت بر آن دارد كه رابطه اي معنادار بين خالص تغيير در تامين مالي كل و خالص تغيير در تامين مالي خارجي، با بازده غير عادي انباشته سهام وجود دارد. ولي بر خلاف پيش بيني، اين رابطه مثبت مي باشد. علاوه بر اين، رابطه بين نسبت تامين مالي داخلي به تامين مالي خارجي، در شركت هاي با رشد زياد، قوي تر از شركت هاي با رشد كم است.
4-ملانظري و همكارانش در سال 1388، در تحقيقات خود اعلام نمودند كه شركت ها براي اجراي برنامه هاي سرمايه گذاري سودآور در دسترس، تسويه بدهي هاي موعد رسيده، افزايش سرمايه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالي نياز دارند. هم چنين نتايج نشان دادكه افزايش سرمايه از طريق وام بانكي بيشتر برموفقيت شركت ها تاثير دارد.
‍‍
3-1) مقدمه
یکی از عوامل اصلی موفقیت در طرح های تحقیقاتی آگاهی و میزان تسلط محقق به روش یا روش شناسی تحقیق می باشد. به عبارت دیگر هرچقدر روش تحقیق مشخص تر، علمی تر و متناسب با نوع تحقیق باشد به همان اندازه می توان به موفقیت تحقیق دردستیابی به نتایج معتبر و قابل استناد امیدوار بود. تحقیق، فرایند پیچیده ای است که شامل مجموعه ای منظم از اعمال ویژه همراه با کاربرد فنون خاص به منظور پاسخگویی به یک سوال معین می باشد. معمولا از روش قیاسی در این فرایند یک سوال اساسی وجود دارد و فرضیه یا فرضیه هایی به آزمون گذاشته می شود. هدف از انجام هرنوع تحقیق و تحقیق علمی، کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزاء موضوع قرار دارد. منظور از یک تحقیق علمی، متابعت از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش ها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد.
شناخت هر شخص نسبت به هر مورد بستگی به چگونگی دریافت های او از محیط دارد که ممکن است روا یا ناروا باشد. شناختی که به وسیله تحقیق نسبت به محیط ایجاد می شود، در واقع صحت آن مورد آزمون واقع شود، می تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد که به آن دانش یا علم انسانی گویند. در علوم انسانی، شناخت یا معرفت نسبت به محیط، با روش خاص خود صورت می گیرد که به آن روش شناسی اطلاق می شود. یک محقق پس از انتخاب موضوع، باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به اهداف موضوع تحقیق و امکانات اجرای آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ هایی که برای پرسش های تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید. در این فصل روش شناسی تحقیق را بیان می نمائیم. جامعه آماری، نمونه آماری و شیوه‎های گردآوری داده ها نیز بیان می شود.
3-2 )روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات، پس رویدادی می باشد که براساس داده های مالی گذشته شرکت ها، به بررسی فرضیه ها می پردازد. واز لحاظ هدف، کاربردی می باشد که نتایج به دست آمده آن مستقیما قابل استفاده جهت انتخاب منابع تامین مالی و سرمایه گذاری است. همچنین از لحاظ ماهیت این تحقیق از نوع توصیفی است. اطلاعات این تحقیق شامل داده های به دست آمده از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و براساس آن مدل های تحقیق مشخص شده تا مبنایی برای آزمون فرضیه ها فراهم گردد. داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از طریق نرم افزارهای ره آورد نوین و در بسیاری از موارد از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران، گردآوری شده و پس از مقایسه و رفع عدم هماهنگی های فراوان و انتقال به صفحه گستردهEXCEL، جهت تجزیه و تحلیل نهایی به نرم افزارهای 15SPSS وEVIEWS 7منتقل گردید.
3-3) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق در برگیرنده تمامي شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386لغایت1390 می باشد. از جامعه مذبور به وسیله روش سيستماتيك، نمونه گیری شده است. شروط زیر در نمونه گیری رعایت شده است:
شرکت ها تا ابتدای سال 1386در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
به دلیل نوع خاص تحقیق، شرکت هایی در نمونه قرار می گیرند که حداقل یکبار در طی دوره تحت پوشش تحقیق، از طریق سودانباشته، وام بانکی بلندمدت و یا صدور سهام، اقدام به تامین مالی نموده اند.
اطلاعات مالی مورد نیاز و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها برای سال های 1386لغایت1390به طور کامل ارائه و در دسترس باشند.
در طی دوره مورد بررسی، شرکت ها تغییر سال مالی نداده باشند.
پایان سال مالی شرکت ها به 29 اسفندماه منتهی گردد.
شركت ها مالي نباشند.
3-4)روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات مربوط به این تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد، دسته دوم شامل اطلاعات مربوط به فرضیه ها و متغیرهای تحقیق بوده است که با استفاده از نرم افزار ره‎آورد نوین و نیز پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و لوح فشرده موجود، داده های لازم جهت آزمون فرضیه ها استخراج گردید.
3-5)متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق را در سه طبقه متغیر مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای کنترلی، به شرح زیر بیان می‎داریم:
3-5-1)متغیرهای مستقل-متغیرهای مستقل تحقیق حاضر، روش تامین مالی کل می باشد که با استفاده از 2 مولفه، 1. تامین مالی داخلی، 2)تامین مالی خارجی محاسبه گردید.
3-5-2)متغیر وابسته- متغیر وابسته این تحقیق بازده سهام شرکت ها می باشد.
3-5-3) متغیرهای کنترلی-از آن جایی که بازده سهام ممکن است تحت تاثیر عوامل دیگری به جز روش های تامین مالی قرار گیرد، به منظور بررسی دقیق تر تاثیر روش های تامین مالی بر بازده سهام، متغیرهای اثرگذار دیگری وارد مدل شده تااثر آن ها تعدیل و فرضیه های تحقیق دقیق تر آزمون شوند. متغیرهای کنترلی این تحقیق اندازه شرکت و نوع صنعت و ضريب تغييرات سود عادي می باشند.
3-6)مدل های رگرسیونی تحقیق
مدل فرضیه اصلی:
CARi,t+1=α+β1ΔFINi,t+ β2UXi,t+ β3BETAi,t+ β4SIZEi,t+ei,t+1
مدل فرضیه فرعی اول:
CARi,t+1=α+ β1 ΔIFINi,t + β2UXi,t+ β3BETAi,t+ β4SIZEi,t + ei,t+1
مدل فرضیه فرعی دوم و سوم:
CARi,t+1=α+ β1ΔEquityi,t+ β 2ΔDebti,t+ β3 ΔIFINi,t+ β4UXi,t+ β5BETAi,t+ β6SIZEi,t + ei,t+1
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
برای بررسی فرضیات رگرسیونی تحقیق ابتدا باید در مرحله اول به بررسی پایایی متغیر ها پرداخته شود، در مرحله دوم باید با استفاده از آزمون چاو به بررسی وجود عرض از مبدأ در مدل رگرسیون پرداخته شود، در صورتی که وجود عرض از مبدا تایید نشود از مدل تركيبي1 برای آزمون معادله رگرسیون استفاده می کنیم، اما در صورتی که وجود عرض از مبدأ تایید شود باید با استفاده آزمون هاسمن2 به بر رسی وجود اثرات ثابت می پردازیم، درصورتی وجود اثرات ثابت تایید شود برای آزمون فرضیه از مدل اثرات ثابت استفاده می کنیم، در غیر این صورت از مدل اثرات تصادفی برای آزمون مدل استفاده می گردد.
3-7-1 )بررسی فروض کلاسیک رگرسیون خطی- مدل کلاسیک رگرسیون خطی مبتنی بر چند فرض ساده می باشد که کلیه تفسیرها در خصوص معادله رگرسیون به برقراری این فروض بستگی دارد. در این بخش مهم ترین این فرض ها مورد بررسی قرار می‎گیرد و در صورت نقض این فروض راه کار پیشنهادی برای رفع آن ها ارائه می گردد.
1-Pool
2-Hasman
ناهمسانی واریانس 21
یکی از مهم ترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلالUi که در تابع رگرسیون جامعه ظاهر می شوند، دارای واریانس همسان می باشند یعنی : E (ui2)= )2, i = 1 , 2,…, nاگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود. مشکل ناهمسانی واریانس، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی است. از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی بعد مقطعی می باشد، لذا در تحقیق حاضر امکان مواجهه با مسأله ناهمسانی واریانس وجود دارد. استفاده از تخمین زن های OLS(حداقل مربعات معمولی) در شرایط ناهمسانی واریانس چه مسائلی را به دنبال دارد؟ در این صورت تخمین زن های OLSدارای ویژگی کارا بودن (حداقل واریانس) نخواهند بود. این امر باعث می شود که فاصله اعتماد بیش از حد لازم بزرگ شود و در نتیجه آزمون های F , t احتمالاً نتایج غلطی را به ما می دهند.
برای رفع ناهمسانی واریانس می توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته22(EGLS) استفاده کرد. روش تبدیل متغیرهای اصلی به نحوی که متغیرهای تبدیل شده، فروض مدل کلاسیک را تأمین کنند و سپس به کار بردن روش OLS23 در آن ها به روش (EGLS) معروف است. به طور خلاصه (EGLS) همان OLSبرای متغیرهای تبدیل شده است که فرض استاندارد حداقل مربعات را تأمین می کمند (خاکی، 1390). در این تحقیق، به منظور رفع ناهمسانی واریانس از تخمین زن های (EGLS) استفاده شده است.
خود همبستگی -24در مفهوم رگرسیون، مدل کلاسیک رگرسیون خطی فرض می کند که در اجزای اخلال u خود همبستگی وجود ندارد. به طور سمبلیک داریم :
E (ui uj) = 0 i ) j
به طور ساده مدل کلاسیک فرض می کند که جزء اخلال مربوط به یک مشاهده، تحت تأثیر جزء اخلال مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد. اما اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد به آن خود همبستگی گویند. یکی از مشهورترین آزمون های تشخیص خود همبستگی، آزمون دوربین – واتسن (DW)25، است (افلاطونی و نیکبخت، 1389) و همواره بین صفر و چهار قرار دارد. اگر d d 0 باشد دال بر وجود خود همبستگی مثبت و اگر d d 226نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی است و اگر d d 4 باشد، نشان دهنده خود همبستگی منفی است. در حالت وجود خود همبستگی، تخمین زن های OLS‌ بدون تورش27 و سازگارند، اما کارا نیستند، در نتیجه نمی توان آزمون های F , Tمعمولی معناداری را به خوبی به کاربرد و از این رو اقدامات درمانی موردنیاز می باشد. الگویی که عموماً برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار می‎گیرد، الگوی خود رگرسیونی است که با AR28 نشان داده می شود. چنان چه خود همبستگی با ورود جمله AR (1)برطرف شود به این معنی است که خود همبستگی مرتبه اول

 
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید