دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5  آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش

در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری که اساس آن ها بر پایه t ، F، خی دو و… بنا شده می باشد، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن می باشد مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. مانایی دو حالت دارد: ضعیف و قوی. ما معمولا حالت ضعیف را مطالعه می کنیم. اگر تمامی گشتاورها در طول زمان ثابت باشد، سری، مانای قوی می باشد. اما اگر گشتاورهای مرتبه اول و دوم ثابت باشد سری مانای ضعیف می باشد. در این پژوهش برای آزمون مانایی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) بهره گیری شده می باشد. نتایج این آزمون در جدول 4-4 ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن نتایج ارائه شده در جدول 4-4 تمامی متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد از مانایی برخوردار می باشند.

4-6 نتایج آزمون فرضیه ها

نتایج آزمون فرضیه ها پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-6-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول: سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر دارد.

با در نظر داشتن نتـایج آزمون فرضیه­ی اصلی اول که در جدول (4-5) ارائه شده می باشد، سـطح معنی داری آمـاره  F-limer (946/0) بیش از سطح خطای مورد پذیرش (5 درصد) بوده، پس روش داده های پولد (تلفیقی) نسبت به روش پانلی (تابلویی) ارجحیت دارد. همچنین با در نظر داشتن اینکه سـطح معنی داری آمـارهF-white ، 174/0 بوده، این موضوع بیانگر آن می باشد که رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس نمی باشد. در نهایت سطح معنی داری آماره Godfrey 198/0 بوده، پس رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی سریالی نمی باشد. در مرحله بعد با در نظر داشتن این که مقدار سطح معنی داری آماره F از 05/0 کوچکتر می باشد (000/0) با اطمینان 95% معنی دار بودن کلی مدل تایید می گردد. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن می باشد که 2/7 درصد از تغییرات حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. در مطالعه مفروضات رگرسیون کلاسیک ، نتایج آزمون جارکوبرا گویای آن می باشد که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان 95% از توزیع نرمال برخوردار می باشند. بطوری که سطح معنی داری مربوط به این آزمون بزرگتر از 05/0 می باشد (135/0). همچنین با در نظر داشتن این که مقدار آماره دوربین واتسون مدل مابین 5/1 و 5/2 می باشد (540/1). لذا می توان گفت در مدل، مشکل خودهمبستگی باقیمانده ها وجود ندارد. در نهایت با در نظر داشتن ضرایب و سطح معناداری سرمایه گذاران نهادی، نسبت گردش دارایی ها و انحراف سود پیش بینی و واقعی که زیر 05/0 می باشد. سرمایه گذاران نهادی و انحراف سود پیش بینی و واقعی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و نسبت گردش دارایی ها بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار دارد. در نهایت با آزمون همخطی میان متغیرهای پژوهش نیز مقدار آماره VIF (عامل تورم واریانس) برای تمامی متغیرها از 5 کوچکتر بوده و بیانگر این می باشد که میان متغیرهای پژوهش مشکل همخطی شدید وجود ندارد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید