دانلود پایان نامه

گردد که این مدت در مورد سرقت اتومبیل نود روز پس از اعلام خسارت به بیمه گر میباشد. ضمناً بیمه گر میتواند بجای پرداخت خسارت نسبت به تعمیر اتومبیل حادثه دیده اقدام نماید.
ج- فرانشیز
در هر حادثه قسمتی از خسارت که میزان آن در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده بعهده بیمه گذار میباشد و به آن فرانشیز گفته میشود.
هدف از درج شرط فرانشیز در بیمه نامه:
1- خسارتهای جزئی از طرف بیمه گذار اعلام نشود وریز هزینه های رسیدگی آنها ممکن در مواردی از مبلغ خسارت تجاوز نماید.
2- در صورت درج فرانشیز بیمه گذار بیشتر در حفظ و مراقبت اتومبیل بیمه شده خواهد کوشید زیرا در حادثه بخشی از خسارت بعهده خود او خواهد بود.
فرانشیزهای خسارت بیمه بدنه خودرودر پنج دسته کلی به شرح زیر می باشد:
الف – فرانشیز خسارتهای جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسائط (شرکتهای بیمه با توجه به فضای آزادسازی نرخهای حق بیمه به صلاحدید می توانند نرخهای فرانشیز را اعمال کنند)
ب_ در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور درصدی به صلاحدید شرکتهای بیمه به فرانشیزهای اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد.
1- سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 3 سال باشد.
2- سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد.
ج_فرانشیزخسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد.
د_فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی .
ه – فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی.
تبصره – چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.
انتقال وسیله نقلیه مورد بیمه
بموجب ماده 17 قانون بیمه در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه بنفع منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند ولی از آنجائیکه این ماده قانون جزء قوانین آمره نیست بنابراین توافق به خلاف آن جایز است روی این اصل در شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل (ماده 25) قید گردیده است در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه مورد بیمه به هر یک از عناوین حقوقی به دیگری تامین بیمه گر از ظهر روز بعد از انتقال معلق میشود و بیمه گر تعهدی در جبران خسارت ندارد باین ترتیب طبق شرایط عمومی بیمه نامه هرگاه شخصی اتومبیل بیمه شده خود را بفروشد از تاریخ معامله بیمه گر متعهد جبران خسارت نخواهد بود.
فسخ قرارداد در بیمه بدنه اتومبیل
قرارداد بیمه اتومبیل ممکن است در مواردی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار فسخ شود و گاهی نیز ممکن است قرارداد منفسخ گردد و مطابق شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل بشرح زیر میباشد:
الف- فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار
در صورتیکه اتومبیل مورد بیمه به هر یک از عناوین حقوقی به دیگری منتقل گردد هم بیمه گر و هم بیمه گذار با قائم مقام بیمه گذار حق دارند بیمه نامه را فسخ نمایند.
ب- فسخ از طرف بیمه گر
مواردی را که بیمه گر حق فسخ قرارداد بیمه را دارد عبارت است از:
1- عدم پرداخت بموقع حق بیمه توسط بیمه گذار
2- در صورت تشدید خطر چنانچه نسبت به ادامه قرارداد بین طرفین توافق حاصل نشود مثلاً بیمه گر حق بیمه اضافی تعیین نماید و بیمه گذار حاضر به قبول آن نشود.
3- بعد از هر خسارت.
4- در صورت ورشکستگی یا اعسار بیمه گذار.
ج- فسخ از طرف بیمه گذار
در موارد زیر بیمه گذار حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:
1- در صورتیکه وضعیت تشدید کننده خطر که در بیمه نامه ذکر شده از بین برود و بیمه گر حاضر به اعطاء تخفیف در حق بیمه نشود.
2- در صورت توقیف وسیله نقلیه مورد بیمه.
3- در صورت توقیف یا ورشکستگی بیمه گر.
اگر بیمه گذار تصمیم به فسخ بیمه نامه داشته باشد باید مراتب را بوسیله نامه سفارشی به بیمه گر اطلاع دهد و بیمه گر نیز در صورت تصمیم به فسخ باید نظر خود را بوسیله نامه سفارشی با آخرین نشانی بیمه گذار ارسال نماید و در هر حال اثر فسخ در تمام موارد پنج روز پس از ارسال نامه سفارشی شروع میشود. بدیهی است اگر ظرف این پنج روز خسارت وارد شود جبران آن در تعهد بیمه گر خواهد بود.
این نکته قابل ذکر است که اگر درخواست فسخ از طرف بیمه گذار باشد. بیمه گر بقیه حق بیمه را طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه و پرداخت مینماید لکن اگر فسخ از طرف بیمه گر باشد بقیه حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه و پرداخت میگردد.
د- انفساخ قرارداد بیمه
در مواردی ممکن است قرارداد بیمه خود به خود فسخ شده تلقی گردد بعنوان مثال:
1- در صورتیکه وسیله نقلیه مورد بیمه در اثرخطری راکه بیمه نبوده از بین برود مانند از بین رفتن اتومبیل مورد بیمه در اثر خطر جنگ و یا غیره
2- در صورتیکه اجازه عملیات بیمه ای قانوناً از بیمه گر سلب شود.
داوری در بیمه بدنه اتومبیل
طرفین قرارداد بیمه در قدم اول باید اختلافات خود را از طریق کارشناسی حل و فصل نمایند چنانچه نتوانستند از این طریق اختلاف را حل نماینددر قدم بعدطرفین قرارداد سعی خواهند کرد که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را بطریق داوری حل و فصل نمایند در اینصورت هر یک از طرفین داور انتخابی خود را بطرف
دیگر معرفی میکند. داوران در صورت عدم توافق داور سومی را انتخاب و یا اکثریت آراء علت و میزان خسارت را تعیین میکند.
نظر داوران قطعی و غیر قابل اعتراض است هزینه های مربوط به داوری بعهده طرفین خواهد بود هر یک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را میپردازد و حق الزحمه داور سوم بطورمساوی بین آنها تقسیم میشود در صورت عدم توافق در موارد داوری رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیتدار خواهد بود.دادگاه صلاحیت دار در محل اقامت مدعی علیه خواهد بود.
مرور زمان در بیمه بدنه اتومبیل
مرور زمان به مدتی گفته میشود که در صورت سپری شدن آن باصطلاح دعوی شنیده نمیشود یعنی طرفی که مرور زمان علیه او جریان یافته نمیتواند از طریق قانون اعمال حق کند مرور زمان از پدیده های حقوقی اروپائی است در حقوق اسلام وجود ندارد و در واقع حاکم شرع نمیتواند باستناد اینکه چندین سال از تاریخ واقعه ای گذشته ،ادعای شخصی را مردود اعلام نماید مگر اینکه مرور زمان جنبه قراردادی داشته و طرفین معامله آن را پذیرفته باشند بهرحال در قانون بیمه ایران مصوب 1316 (ماده 36 قانون بیمه) به تبع قوانین بیمه کشورهای اروپائی مرور زمان در نظر گرفته شده که مدت آن دو سال است که مقرر میدارد:
مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود. این ماده در شرایط عمومی بعضی از رشته های بیمه از جمله آتش سوزی، بیمه اتومبیل و شخص ثالث درج گردیده و جنبه قراردادی پیدا کرده است زیرا با صدور بیمه نامه توسط بیمه گر و قبول آن از جانب بیمه گذار کلیه مقررات و شرایط بیمه نامه اعم از اینکه شرایط عمومی و یا خصوصی باشد. شرط ضمن عقد تلقی شده و لازم الرعایه خواهد بود.

تخفیفات در بیمه‌نامه بدنه

تخفیفات بیمه بدنه مشمول بیمه‌گذارانی است که طی یک‌سال بیمه‌ای یا بیشتر از آن، از محل بیمه‌نامه خودرو خسارتی را از شرکت بیمه دریافت نکرده باشند. تخفیفات اعطایی معمولا به شرح فوق یا ترتیبات دیگری بنا به صرفه و صلاح شرکتهای بیمه جهت تشویق بیمه‌گذاران به احتیاط و دوری از کارهای پر خطر می‌باشد.
پوششهای تکمیلی در بیمه بدنه :
1- سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقلیه مورد بیمه
چنانچه لوازم اتومبیل بدون سرقت کلی خود اتومبیل در حال توقف دزدیده شودپوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار میتواندهنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مانند: رادیو پخش، رینگ و لاستیک، آینه های بغل و غیره را بنماید که پس ازبازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات مورد نظر راتحت پوشش بیمه سرقت در جا قرار دهد لازم بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از20%ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه 3% ارزش کل قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر و بیمه گذار میباشد.
2-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات
هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نباشد ودر تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت میگردد،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین میشود
3-شکست شیشه های وسیله نقلیه مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه گر
با در خواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه جزئی شکست به تنهایی و به غیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و یا متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران میباشد.
4-( بلایای طبیعی )سیل – زلزله – آتش فشان
مطابق ماده پنجم بند 2 شرایط عمومی بیمه نامه خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل،آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر مستثنی گردیده نمیگردد ولی میتوان خطرات مزبور را با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.
5-( خطرات تبعی ) رنگ – مواد شیمیایی – اسید پاشی
از آنجا که خطرات و خسارات ناشی از پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی خودرو مشمول بند یک ماده پنجم شرایط عمومی بیمه نامه بدنه نمیگردد ولی میتوان خطرات مزبور را با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.
6-نوسانات قیمت
افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسانات قیمت، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد میتواند تا میزان 25درصد ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد.
قلمرو جغرافیائی خطر در بیمه بدنه اتومبیل
منظور از قلمرو جغرافیائی محدوده جغرافیائی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمه در آن محدوده دچار حادثه شود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از محدوده آن محل خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معمولاً قلمرو جغرافیائی خطر برای وسائل نقلیه ای که در حال حاضر در ایران بیمه میشود سرزمین کشورمان ایران است و چنانچه اتومبیل مورد بیمه از مرزهای کشور خارج شود تحت پوشش بیمه ای نخواهد بود مگر اینکه در شرایط خصوصی بیمه نامه خلاف آن شرط شده و محدوده جغرافیائی دیگری تعیین شده باشد.
در حال حاضر شرکتهای بیمه با دریافت 50% کل حق بیمه سالانه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل خارج از کشور نیز مینمایند در اینصورت علاوه بر مشخص نمودن مسیر تردد اتومبیل درج شرایط زیر در ذیل بیمه نامه و یا بصورت الحاقی الزامی است:
الف- در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است نسبت به تهیه گزارش پلیس از کشوری که حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آنرا همراه با عکس از مواضع آسیب دیده اتومبیل و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و پس از تائید مدارک یاد شده توسط سفارتخانه یا کنسولگری ایران واقع در کشور مذکور به بیمه گر تحویل نماید.
ب- خسارت در ایران به ریال و طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد و بیمه گر هیچگونه تعهدی در مورد تهیه و یا اخذ مجوز خروج ارز از کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
قلمرو جغرافیائی خطر ممکن است محدودیتهای دیگری نیز داشته باشد مثلاً ممکن است یک تاکسی بیمه شود و تعهد بیمه گر موکول به محدوده شهری گردد که در آن کار میکند و یا در مورد ماشین آلات راهسازی و ساختمانی تعهد بیمه گر منحصراً در محدوده کارگاه باشد.
خطرهای خارج از تعهد بیمه گر (که خسارت ناشی از آن ها در بیمه بدنه قابل جبران نیست):
الف- جنگ، شورش و انقلاب، اعتصاب، تهاجم و خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته ای
ب- زمین لرزه، سیل و آتش فشان
پ- خسارت هایی که عمداً خود بیمه گذار یا راننده وی یا هر کسی که وسیله نقلیه به او سپرده شده است وارد می آورد؛
ت- خسارت های ناشی از ضبط، توقیف و مصادره اتومبیل به دستور ماموران انتظامی ؛
ث- در صورتی که راننده هنگام وقوع حادثه گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه او برای رانندگی وسیله نقلیه بیمه شده غیر مجاز باشد؛
ج- اگر ثابت شود که وقوع حادثه ناشی از استعمال مواد مخدر یا شرب خمر راننده بوده است؛
چ- خسارت هایی که در جریان مسابقات اتومبیل رانی، شرط بندی یا آزمایش سرعت و آموزش رانندگی روی می دهد (مگر این که توافق خاصی در این مورد شده باشد) ؛
ح- خسارت وارده به وسیله نقلیه به علت حمل مواد سریع الاشتعال (جز مواد لازم برای سوخت اتومبیل)؛
خ- خسارت های ناشی از استفاده از وسیله نقلیه (یا یدک آن) در غیر مواردی که در جدول مشخصات بیمه نامه (شرایط خصوصی) تصریح شده است؛
د- خسارت هایی که متوجه کالاها یا مواد محموله وسیله نقلیه شود.
خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر در بیمه بدنه اتومبیل
منظور از خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر خسارتهای ناشی از خطرهائی است که چنانچه موجب بروز خسارت به اتومبیل موضوع بیمه شود بیمه گر متعهد جبران خسارت وارد نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد و عبارتند از:
الف- خسارتهائیکه در اثر مسابقات تندروی، شرط بندی، آزمایش سرعت یا آموزش و تعلیمات رانندگی روی میدهد؛
ب- خسارت وارد به وسیله نقلیه بعلت حمل مواد سریع الاشتعال (بجز مواد لازم برای سوخت وسیله نقلیه ) و مواد اسیدی و منفجره؛
ج- خسارتهای وارد به وسیله نقلیه مورد بیمه در اثر اضافه بارگیری و اضافه مسافرگیری یا بارگیری و بار اندازی . یا اینکه خسارتهای ناشی از بارگیری و باراندازی بموجب بند 5 ماده 10 شرایط عمومی بیمه نامه اتومبیل از شمول تعهدات بیمه گر خارج میباشد ولی بر اساس درخواست بیمه گذار خطر یاد شده را بصورت شرط خصوصی در ذیل بیمه نام درج و یا دریافت حق بیمه اضافی بشرح زیر می توان پوشش داد:برای وسائل نقلیه سنگین مخصوص حمل مواد سوختنی مایع و گازی یا سریع الاشتعال و منفجره معادل درصدی از کل حق بیمه سالانه؛
د- خسارتهای وارد بوسیله نقلیه ناشی از استفاده وسیله نقلیه در غیر از مواردی که در شرایط خصوصی بیمه نامه تصریح شده است؛
هـ- خسارتهائیکه متوجه کالا یا مواد محموله وسیله نقلیه مورد بیمه یا متوجه عمارات، اشیاء وسائط نقلیه یا حیوانات تحت مالکیت و تصرف بیمه گذار یا راننده وسیله نقلیه میشود.
خسارت کلی در بیمه بدنه
در صورتیکه اتومبیل بیمه شده به سرقت رفته و یا در اثر حادثه آتش سوزی کلا از بین برود بیمه گر موظف است مبلغ بیمه شده و یا ارزش روز اتومبیل در لحظه حادثه (هر کدام کمتر است) به بیمه گذار پرداخت نماید بدیهی است در چنین حالتی فرانشیز مقرر در بیمه نامه از خسارت کسر خواهد شد این موضوع را می توان از بین رفتن کلی اتومبیل تلقی کرد ضابطه ایکه در شرایط عمومی بیمه نامه های اتومبیل به آن اشاره شده این است که اگر مخارج تعمیر و تعویض قسمتهای آسیب دیده اتومبیل از 70% قیمت اتومبیل در روز حادثه یا مبلغ بیمه شده آن بیشتر باشد اتومبیل را باید از بین رفته کلی تلقی کرد البته صحیح این است که فقط ارزش روز اتومبیل ملاک این مقایسه قرار گیرد نه مبلغ بیمه شده آن زیرا ممکن است اتومبیل به مبلغی بیمه شده باشد که از ارزش واقعی آن خیلی کمتر است در اینصورت نمیتوان گفت که اگر هزینه تعمیر اتومبیل از 70% آن مبلغ

 

دیدگاهتان را بنویسید