دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر فرهنگ سازمانی

در سازمانی که زندگی خود را در آن سپری می‌کنیم بی شک اعتقادات، باورها و اندیشه‌، طرز تفکر همه به نوعی برخاسته از فرهنگ سازمان می باشد و هم تاثیرگذار بر سازمان. در گذر زمان سازمان و افراد دو مفهوم مختلف از فرهنگ داشته‌اند. از یک طرف فرهنگ به عنوان یک متغیر مستقل و جدا از سازمان تلقی شده که فقط با ساختار سازمان ترکیب شده تا اینکه سازمان و افراد را به اهداف مورد نظرشان دست یابند. از این دیدگاه، سازمان دارنده فرهنگی ترسیم می گردد که به وسیله دخالت افکار و اعتقادات مدیران طراحی شده تا بتوانند نوعی خاص از ارزشها و ویژگی‌ها را در سازمان تزریق کرده و شکل‌های خاص از رفتار را در سازمان به وجود آورند که آثار شدید و مخربی را بر تاثیر از سازمان می‌گذارد و در واقع به صورت نوعی بار اضافی می باشد که بر سازمان تحمیل می گردد و نمی‌گذارد که سازمان در برابر تغییرات محیط از خود واکنش صحیح و مطلوب نشان دهد و از طرف دیگر فرهنگ به عنوان یک غیر از از ساختار متشکله سازمان تلقی شده می باشد که با این طرز فکر در سازمان، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، اعتقادات در طول زمان به وسیله اعضای سازمان شکل می‌گیرد. در این گونه سازمان‌ها فرهنگ تنش‌های متفاوتی را اعمال می کند. نخست فرهنگ تعیین کننده مرز سازمانی، یعنی سازمان‌ها را از هم تفکیک می‌نماید. دوم، نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق می کند. سوم، فرهنگ باعث می گردد که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود بیاید که بسی بیش از منافع خود می باشد. چهارم، فرهنگ موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می گردد و سرانجام فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب می‌آید که موجب به وجودآمدن یا شکل دادن به توجه‌ها و رفتار کارکنان می گردد(رابینز،1386،ص82).نمودار شماره (2-1) نقشهای فرهنگ سازمانی را نشان می‌دهد. مطالعات دیگر در این زمینه نشان می دهد که فرهنگ سازمانی روی تمام جنبه های سازمان تاثیر می گذارد و در سازمان، پدیده‌ای به دور از تاثیر فرهنگ نیست. نمودار (2-2) نفوذ فرهنگ سازمانی را بر بخش‌های کلی سازمان نشان می‌دهد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

  1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان