دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

  2-6-1فرضیه های فرعی

 1. بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 2. بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 3. بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 4. بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 5. بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 6. بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 7. بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 8. بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 9. بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.
 10. بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان ارتباط معنی داری هست.

  7-1واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک می باشد که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می گردد(رابینز،1386)[1].

خلاقیت: خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به ‌فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده‌ها می‌باشد(رابینز،1386).

تعریف عملیاتی فرهنگ سازمانی: اعتقادات،باورها،اندیشه ها و استنباط مشترک مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر به سازمان خود که با 10 مؤلفه فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز سنجیده میشود.41 سوال پرسشنامه رابینز به تفکیک 1 تا 5(نوآوری)،6 تا 9 (ریسک پذیری)،10تا18 (رهبری)،15 تا 18( طرفداری)، 19 21 (یکپارچگی)،22 تا 25 (کنترل)، 26 تا 29 (هویت)،30 تا 33 (سیستم پاداش)، 34 تا 37 (سازش با تعارض) و 38 تا 41( الگوی ارتباطی) میباشد.

تعریف عملیاتی خلاقیت: میزانی که مدیران ارشد حوزه‌ی ستادی جمعیت هلال احمر استان وقت خود را صرف ارائه‌ی راه‌کارهای جدید و فرهنگ خلاق داخلی می‌کنند و محیط را برای رفتار نوآورانه‌ی افراد و گروه‌های درون سازمان آماده می‌سازند که توسط 50 سوال پرسشنامه رندسیپ[2] سنجیده میشود.

 

[1]. rabbinz

[2] .rendseip

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

 1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان