دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندیشمندان مدیریت براساس تعریفی که از فرهنگ سازمانی داشته‌اند به تدوین الگو (مدل) پرداخته‌اند آنان عقیده دارند برای تشریح ارزشهای فرهنگ سازمانی نمی‌توان چهارچوب واحدی را ارائه داد. در این قسمت به گونه اختصار مهمترین مدل‌ها با الگوهای فرهنگ سازمانی که در نظریه‌ها مطرح شده می باشد، مطرح می گردد(رابینز،1386،ص127).

2-7- 1 الگوی پارسونز[1] یا مدل ای جی آی ال (AGIL)

این الگو یکی از چهارچوب‌های تحلیل محتوایی ارزش‌های فرهنگی و روش نسبتاً ساده‌های برای تشریح تفاوت‌های فرهنگ سازمان‌هاست که توسط تالکت پارسونز جامعه شناس آمریکایی ارائه شده می باشد. پارسونز در الگوی خود، هر یک از چهار بعد فرهنگ سازمانی را با یکی از حروف کلمه بدون معنی AGIL معرفی می‌نماید. در واقع طبق این الگو هر سیستم اجتماعی بایستی چهار وظیفه را در جهت بقا و پیشرفت انجام دهد که عبارتند از: (مطلبی،1384،ص42)

– انطباق: برای تطبیق، یک سیستم اجتماعی بایستی از محیط و چگونگی تغییرات آن به خوبی آگاه باشد و خود را به گونه مناسب با آن تعدیل و تنظیم کند.

– دستیابی به هدف: به این معنی که سیستم اجتماعی بایستی دارای فرآیندی باشد که اهداف موردنظر و نیز راه‌های دستیابی به آنها را مشخص نماید.

– انسجام و یکپارچگی: به این معنی که تمام سیستم‌های اجتماعی نیاز دارند که اجزای آنها از گسیختگی و از هم پاشیدگی حفظ گردد. قسمت‌های مختلف یک سیستم بایستی با یکدیگر در ارتباط باشند. وابستگی متقابل آنها، درک شده و نیاز به هماهنگی آنها، برآورده گردد.

– مشروعیت: تمام  سیستم‌های اجتماعی حق بقا دارند که محیط به آنها می‌دهد. در واقع سیستم اجتماعی هنگامی مشروع می باشد که جامعه آن را پذیرفته و اعتقاد داشته باشد ادامه حیات آن سیستم ضروری می باشد.

[1] . parsons AGIL Model

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

  1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان