دانلود پایان نامه

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4-2) سرمایه ساختاری (سازمانی)

یوندت[1] سرمایه انسانی را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می­داند که در پایگاه­های داده ذخیره می­گردد. اغلب از آن به عنوان سرمایه ساختاری یاد می­کنند. با این تفاصیل یوندت ترجیح داده می باشد که اصطلاح سرمایه سازمانی را به کار ببرد؛ زیرا که معتقد می باشد سرمایه سازمانی به گونه واضح­تری اظهار می­کند که این دانش واقعاً متعلق به سازمان می باشد. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش می باشد که در برگیرنده پایگاه­های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل­های اجرایی فرآیندها، استراتژی­ها و برنامه­های اجرایی سازمان می­باشد. روس و همکاران عقیده دارند، سرمایه ساختاری عبارت می باشد از هر آن چیز که که در شرکت باقی می­ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می طریقه، به عقیده آنها سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی، نظیر دارایی فکری، نوآوری، فرآیندها و دارایی فرهنگی و نیز سرمایه نوسازی و توسعه، نظیر حق ثبت محصولات و کوشش­های آموزشی می­باشد.(روس و دیگران، 1997)[2] همچنین، بروکینگ معتقد می باشد که سرمایه ساختاری شامل دارایی­های زیرساختاری مثل تکنولوژی، فرآیندها و روش­های کاری و نیز دارایی فکری مثل دانش فنی، مارک­های تجاری و حق ثبت محصولات می­گردد(بروکینگ، 1996) به علاوه طبق نظر استوارت سرمایه ساختاری عبارت از دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرح­ها و مارک­های تجاری می باشد.(استوارت،1997) به باور چن و همکاران، سرمایه ساختاری به سیستم ساختار و رویه­های جاری کسب و کار یک سازمان تصریح دارد. از دیدگاه آنها، سرمایه ساختاری بطور واضح­تر می­تواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی طبقه­بندی گردد.(چن و همکارن، 2004) طبق نظر بونتیس اگر یک سازمان دارای سیستم­ها و رویه­های کاری ضعیف باشد، سرمایه فکری به حداکثر توانایی بالقوه­اش دست نخواهد پیدا نمود. درحالی­که سازمان­هایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند گردید که به افراد امکان می­دهد تا دست به کارهای جدید بزنند، با شکست روبرو شوند و یاد بگیرند. همچنین سرمایه ساختاری می­تواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد بهینه و همچنین عملکرد کسب و کار سازمان کمک کند. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی می باشد، زیرا که سرمایه انسانی یک عامل تعیین­کننده شکل سازمانی می باشد. از طرف دیگر، سرمایه ساختاری به مجرد اینکه تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار گیرد، به گونه عیان و مستقل از سرمایه انسانی ایجاد می­گردد. برای مثال، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به گونه مستقل می­توانند اثرات بنیادی داشته باشند. پس سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان­ها کمک می­کنند که بطور متناسب سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و بکار گیرند.(چن و همکاران،2004)

[1] Youndth

[2] Roos et al,1997

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سئوال اصلی پژوهش :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

سئوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری