دانلود پایان نامه

درمان اختلال اضطراب اجتماعی بپردازند که این برنامه ها می تواند شامل کارگاه هایی برای والدین، اساتید و دانشجویان باشد.
– اجرای دوره های آموزشی جهت تقویت صفات شخصیتی، کمال گرایی سازگارانه و باورهای خودکارآمدی در دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

5-5- پیشنهادات پژوهشی
– در پژوهش های آتی، جوامع آماری با سنین، تحصیلات و اقوام مختلف مطالعه شوند همچنین، از ابزارهای متفاوت و فنون متفاوتی استفاده شود.
– توصیه می شود که پژوهش های بعدی بر گروه های بالینی نیز متمرکز شوند تا امکان مقایسه گروه های بالینی و غیر بالینی فراهم آید.
– بررسی حاضر بر نیاز به مطالعه تعیین کننده های دیگر آسیب شناسی اضطراب اجتماعی مانند سبک های مقابله ای، باورهای شناختی، سبک های اسناد و … تأکید دارد.

منابع فارسی:
-اخلاقی جامی،لیلا. (1388). بررسی میزان شیوع اضطراب اجتماعی و درمان گروهی شناختی-رفتاری بر کاهش آن در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی،دانشگاه اهواز.
-استوار، صغری.(1386).تبیین نقش واسطه ای توجه متمرکز برخود،خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط بین اضطراب اجتماعی و سوگیری های شناختی در نوجوانان.پایان نامه دکتری،روانشناسی تربیتی،دانشگاه شیراز.
-اسلمی، نگین؛ خیر، محمد؛ هاشمی، لادن.(1392). ارتباط بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی با توجه به نقش واسطه ای عزت نفس در دانش آموزان پایه سوم دبیزستان های شهر شیراز. فصلنامه آموزش و ارزشیابی. سال6، شماره1-23،صص105-122.
-اعرابیان، اقدس؛ خداپناهی، محمد کریم؛ حیدری، محمود؛ صالح صدق پور، بهرام. (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان.مجله روانشناسی، دوره8، شماره4،صص360-371.
-افشار،حمید؛اسدالهی،قربانعلی؛ثابت قدم،مرتضی.(1386).کامل گرایی و سلامت روان. اضفهان:انتشارات کنکاش.
-بختیارپور،سعید؛حیدری،علیرضا؛علی پورخدادادی،شهلا.(1390). ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی عمومی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان زن.فصلنامه علمی و پژوهشی زن و فرهنگ.سال3،شماره10،صص71-85.
-بساک نژاد،سودابه؛معینی،نصراله؛مهرابی زاده،مهناز.(1389).رابطه پردازش پس رویدادی و اجتناب شناختی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان.مجله علوم رفتاری.دوره4،شماره4،صص335-340.
-بشارت، محمدعلی؛ نادعلی، حسین؛ زبردست، عذرا؛ صالحی، مریم. (1387). کمال گرایی و سبک های مقابله با تنیدگی.روانشناسی تحولی. شماره17، صص7-18.
-بشارت،محمدعلی.(1383). رابطه کمال گرایی و مشکلات بین شخصی.دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد.سال11،شماره7،صص1-8.
-بشارت،محمدعلی.(1383). بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان پیش دانشگاهی.فصلنامه روانشناسان ایرانی.شماره1،صص1-25.
-بهادری خسروشاهی، جعفر، هاشمی نصرت آباد،تورج.(1391). رابطه اضطراب اجتماعی، خوش بینی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان. مجله پزشکی ارومیه. دوره 23، شماره دوم،122-115
-بهرامی،محمد. (1390). مقایسه رفتارهای اجتنابی،تنظیم شناختی هیجان و ادراک از خود در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه محقق اردبیلی.
-بیطرف،شبنم؛شعیری،محمدرضا؛حکیم جوادی،منصور.(1389).هراس اجتماعی،سبک های والدگری و کمال گرایی.روانشناسی تحولی:روانشناسان ایرانی.سال7،شماره25،صص75-82.
-پارسا، محمد.(1390). روانشناسی یادگیری.تهران: سخن.
-پروين، لارنس، ا؛ جان، اليور، بي.(1381). روانشناسي شخصيت نظريه و پژوهش. ترجمه: محمدجعفر جوادي و پروين کديور، تهران: نشر آييش.
-ترخان، مرتضی. (1391). اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس بر خودکارآمدی اجتماعی و اضطراب اجتماعی در افراد معتاد.پژوهش های روانشناسی اجتماعی.دوره 2، شماره5، صص5-15.
-تمدنی، مجتبی؛ حاتمی، محمد؛ هاشمی رزینی، هادی. (1389). خودکارآمدی عمومی، اهمالکاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی. شماره17، سال6،صص 65-84.
-توانگر،لیلا.(1391). اثربخشی مداخله التقاطی(رویکردهای بازسازی شناختی،مهارت های مقابله ای شناختی-رفتاری)بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی بین فردی در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان.
-حسنوند عموزاده،مهدی.(1391).رابطه کمرویی،عزت نفس،خودکارآمدی و جرأت ورزی با اضطراب اجتماعی،یافته های نو در روانشناسی.سال7،شماره24،صص35-56.
-حسنوندعموزاده،مهدی؛روشن چسلی،رسول؛حسنوندعموزاده،مسعود.(1392).رابطه باورهای فراشناختی با علایم اضطراب اجتماعی در جمعیت غیربالینی.مجله علمی-پژوهشی علوم شناختی و رفتاری.سال3،شماره2،صص55-70.
-حق شناس،حسن.(1390). طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت.شیراز،دانشگاه علوم پزشکی.
-حق شناس،حسن؛موسوی نسب،مسعود،فرنام،رابرت. (1381). بررسی جنبه های شخصیتی در بیماران مبتلا به هراس. اندیشه و رفتار.سال8،شماره2،صص10-17.
-خاکسار بلداجی، محمدعلی.(1384).رابطه سبک های یادگیری، خودکارآمد پنداری و رشته تحصیلی در دانش آموزان متوسط نظری . نوآوری های آموزشی.شماره 14، صص 107-131.
-خزایی،فاطمه؛شعیری،محمدرضا؛حیدری نسب،لیلا؛جلالی،محمدرضا. (1393). مقایسه میزان خودکارآمدی،عزت نفس،اضطراب اجتماعی،کم رویی و پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی با سطح جرأت ورزی متفاوت.دو ماهنامه علمی-پژوهشی فیض.دوره18،شماره3صص،229-238.
-خسروی، مریم.(1384). تناسب شخصیت و شغل اطلاع رسانی. مجله علوم اطلاع رسانی. سال18، شماره4، صص12-28.
-خواجه،لاله؛حسینچاری،مسعود. (1390). بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی-اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی.شماره20،سال7،صص131-153.
-خوشنویسان، زهرا؛ افروز، غلامعلی. (1390). رابطه خودکارآمدی با اضطراب، افسردگی و استرس.فصلنامه اندیشه و رفتار روانشناسی بالینی. سال5، شماره20، صص73-84.
-خیر، محمد؛ استوار، صغری. (1386). ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های شناختی در نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره13، شماره3، صص 256-263.
-خیر،محمد؛استوار،صغری؛لطیفیان،مرتضی؛تقوی،محمدرضا؛سامانی،سیامک. (1387). اثر واسطه گی توجه متمرکز برخود و خودکارآمدی اجتماعی بر ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های داوری،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،سال14،شماره1،صص24-32.
-راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی.ویراست پنجم.(2013). انجمن روان پزشکی آمریکا،ترجمه:سیدمحمدی،یحیی،انتشارات روان.
-رحيمي،فاطمه.(1379). بررسي علل اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهی دختر و پسر شهرستان شهرضا درسال تحصيلي79-80، طرح پژوهشي كاربرد، مركز تحقيقات علوم رفتاري.دوره8، شماره6، صص13-20.
-رضوی،عبدالحمید؛کاظمی،سلطانعلی؛محمدی،محمد.(1390). بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی،فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی،سال15،شماره4،صص110-133.
-روزنهان،دیویدال؛سلیگمن،مارتین ای.پی؛ترجمه سیمحمدی،یحیی.(1390).آسیب شناسی روانی. نشر سالاوان.
-رئوفی احمد،رویا؛ترخان،مرتضی؛قربان شیرودی،شهره؛نوذری،معصومه. (1391). رابطه بین سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دختران مقطع متوسطه شهر ساری.پژوهش های روانشناسی اجتماعی.دوره2،شماره6،صص27-38.
-زرگر شیرازی،

 

دیدگاهتان را بنویسید