دانلود پایان نامه

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد بر همین اساس در مرحله اول تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری و در مرحله دوم و سوم نیز تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های با وجود هزینه نمایندگی و عدم وجود هزینه نمایندگی با بهره گیری از مدل های رگرسیونی پولد (تلفیقی) و آزمون تفاوت ارائه گردید که به تبیین زیر می باشد.

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول   

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری را تایید می کند. تحلیل ها نشان  می دهد، که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در سرمایه گذاران نهادی، 865/0 واحد تغییر در حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ایجاد می گردد. این مساله نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی باعث این می گردد که سطح حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری افزایش می یابد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش نجاح و همکاران (2012) مغایر می باشد.

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول  

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های دارای هزینه نمایندگی تاثیر دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری را  در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی تایید می کند. تحلیل ها نشان  می دهد، که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در سرمایه گذاران نهادی، 281/0 واحد تغییر در حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش نجاح و همکاران (2012) مغایر می باشد.

5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم   

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت های فاقد هزینه نمایندگی تاثیر دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری را  در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی تایید می کند. تحلیل ها نشان  می دهد، که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در سرمایه گذاران نهادی، 059/1 واحد تغییر در حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش نجاح و همکاران (2012) مغایر می باشد.

5-2-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی دوم  

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند متفاوت می باشد نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند» بر همین اساس عدم تساوی میانگین ها مطالعه گردید. از آن جایی که مقدار آماره t برابر با 602/2 بوده و سطح معنی داری آن کمتر از 5% می باشد، پس با 95% اطمینان می توان گفت که میانگین دو گروه با هم برابر نیستند، یا به بیانی دیگر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند بیشتر می باشد نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید