دانلود پایان نامه

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7- تعریف مفاهیم و متغیر های پژوهش

حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف مفهومی: تصریح به درصد تغییر در مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریانات نقدی می باشد (نقی نژاد،1387).

تعریف عملیاتی: از ضریب رگرسیون جریان وجه نقدی بدست می آید که در سمت راست رگرسیون و نسبت مخارج سرمایه ای به خالص دارایی های ثابت اول دوره در سمت چپ رگرسیون قرار دارد.

برای اندازه گیری مسائل نمایندگی از سه شاخص جریان وجه نقد آزاد، نسبت گردش دارایی ها و نسبت

هزینه های عملیاتی به فروش بهره گیری می گردد که شاخص مورد بهره گیری در این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

جریان وجه نقد آزاد:

تعریف مفهومی: وجه نقدی می باشد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد (غلام زاده لداری،1388).

تعریف عملیاتی: وجوه نقد آزاد تعاریف متعددی دارد. در این پژوهش از مدل لن و پولسن[1](1989) جهت تعریف این وجوه بهره گیری شده می باشد. وجوهی که از سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک و پس از کسر وجوه پرداختی بابت سود سهام، هزینه تامین مالی و مالیات به عنوان وجوه مازاد باقی می ماند، تحت عنوان جریان نقد آزاد تعریف می شوند. همچنین این وجوه را می توان تحت عنوان سود عملیاتی انباشته شده، سود عملیاتی تقسیم نشده و یا جریان نقد آزاد عملیاتی تعریف نمود که به صورت ذیل محاسبه میشود (رضوانی راز، 1383):

وجوه نقد آزاد = سودعملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک – هزینه تامین مالی – مالیات

سرمایه گذاران نهادی:

تعریف عملیاتی: در این پژوهش بانکها شرکتها و هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد سهام منتشره شده شرکت را در دست داشته باشد به عنوان سهامدار نهادی در نظر گرفته شده اند. بر همین اساس در این پژوهش جمع درصد مالکیت این اشخاص به عنوان سهامداران نهادی در نظر گرفته می گردد.

1-8- ساختار کلی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه خواهد گردید:

در فصل اول ما به اظهار مساله، ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، اهداف علمی و کاربردی پژوهش و به صورت اختصار به اظهار چارچوب نظری و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در پژوهش پرداختیم.

در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع پژوهش ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد مطالعه قرار می­گیرد.

در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی پژوهش شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده­ها و در انتها فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­های پژوهش توسط روشهای آماری مناسب پرداخته خواهد گردید.

در فصل پنجم ضمن اظهار اختصار­ای از موضوع پژوهش و روش پژوهش، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد گردید. همچنین پیشنهاداتی که می­تواند در تحقیقات آتی مورد بهره گیری قرر گیرد، ارئه می­گردد.

[1]-lan and poolsen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری