دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2) اختصار پژوهش

هدف اصلی این پژوهش حاضر مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس در این پژوهش ضریب سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری بعنوان متغیر مستقل و مدیریت سود بعنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار گرفته می باشد. از داده های 73 شرکت در فاصله زمانی 6 ساله  1385-1390 بهره گیری شده  و برای تجزیه و تحلیل آنها با در نظر داشتن نوع داده ها از روش داده­های ترکیبی بهره گیری گردید و در انتها برای انتخاب مدل آزمون ، آغاز آزمون های  Fو هاسمن بهره گیری گردید تا بهترین مدل از میان داده های تلفیقی، اثرات ثابت، اثرات تصادفی انتخاب گردد داده های موجود با بهره گیری از نرم افزار اکسل پردازش شده و برای آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار Eviews7  بهره گیری کردیم.

5-3) نتایج آزمون فرضیات پژوهش

5-3-1) فرضیه اول

  • ارزیابی تاثیر ضریب سرمایه ساختاری بر مدیریت سود

نتایج حاصل حاکی از آن می باشد که بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود در سطح خطای کمتر از 5% ارتباط ی معنی داری هست و با در نظر داشتن اینکه ضریب متغیر مذکور مثبت (0.04) می باشد در نتیجه بیانگر ارتباط ی مثبت و معنادار بین ضریب ساختار سرمایه و مدیریت سود در سطح اطمینان 95% میباشد، پس فرضیه اول تایید می گردد.

سهم سرمایه ساختاری (SC) در ایجاد ارزش در یک دوره می باشد. مطابق نظر ادوینسون، سرمایه ساختاری برابر با ارزش افزوده منهای سرمایه انسانی می باشد. یعنی هنگامی سهم سرمایه ساختاری از ارزش افزوده افزایش می‌یابد که سرمایه انسانی کاهش یابد. سهم کمتر HC در خلق ارزش، موجب افزایش سهم SC می گردد. امروزه تأثیر کارایی سرمایه فکری یا ICE برای کار دانش‌محور و کارگران دانش‌محور، به مثابه تأثیر بهره‌وری برای کار یدی و کارگران یدی می باشد. VA از طریق سرمایه فیزیکی و مالی و سرمایه فکری ایجاد ‌‌شده می باشد. هدف هر تجارتی نیز واضح می باشد؛ ایجاد ارزش افزوده بیشتر تا حد امکان از طریق اندازه معینی سرمایه فیزیکی و مالی و فکری که در اختیار ما قرار دارد. پس، ثمره کسب‌وکار یعنی ارزش افزوده، به منابع آن یعنی سرمایه فیزیکی به‌کار گرفته‌‌شده، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی به مقصود کسب کارایی خلق ارزش ایجاد‌‌شده هر منبع وابسته می باشد. پس به مقصود کسب نظری جامع به کارایی منابع خلق ارزش، لازم می باشد که سرمایه فیزیکی و مالی نیز به حساب آیند؛ زیرا که جایگاه تاثیرگذار این منابع در اقتصاد جدید نباید نادیده گرفته گردد. در حقیقت، سرمایه فکری قادر به خلق ارزش، منابع تحت مالکیت خود نیست و بدین ترتیب به اطلاعات کارایی سرمایه فیزیکی به‌ کار گرفته ‌‌شده نیاز می باشد.

5-3-2)  فرضیه دوم

ارزیابی تاثیر ضریب سرمایه انسانی بر مدیریت سود

نتایج حاصل حاکی از آن می باشد که بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود در سطح خطای کمتر از 5% ارتباط ی معنی داری وجود ندارد و ضریب متغیر مذکور مثبت (1.35) می باشد ، پس در سطح اطمینان 95% بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری وجود ندارد  و فرضیه دوم رد می گردد.

خروجی‌ها (OUT) کل درآمدها و عایدات ناشی از فروش کالاها و خدمات در بازار را نشان می‌دهد و شامل تمامی محصولات و خدمات فروش رفته در بازار می باشد. ورودی‌ها (IN) نیز تمام مخارجی که در کسب درآمدها به وجود آمده می باشد را به استثنای هزینه نیروی انسانی شامل می گردد. در نظر داشتن این نکته مهم می باشد که در این الگو، نیروی انسانی به عنوان منبع کلیدی تعبیر می گردد؛ به این شکل که پرداخت دستمزد به عنوان یک سرمایه‌گذاری به شمار می رود و نه یک عامل هزینه. به بیانی دیگر، شرکت در دانش و مهارت کارکنان که از طریق بازار ارزش‌گذاری می گردد، سرمایه‌گذاری می کند. در حقیقت شرکت یا سازمان با پرداخت به نیروی انسانی خود در اندازه کوشش، خلاقیت، وفاداری و شایستگی آنان سرمایه‌گذاری می کند پس، یک جنبه کلیدی در الگوی پالیک تأثیر نیروی کاری به مثابه یک موجود خلق‌کننده ارزش می باشد که در ورودی جای نمی‌گیرد. همان‌گونه که عنوان گردید، هزینه نیروی انسانی یعنی حقوق و دستمزدی که به کارکنان پرداخت می گردد و برابر با سرمایه نیروی انسانی می باشد.که نتایج حاصل از عدم تاثیر سرمایه انسانی بر مدیریت سود شرکت دارد.

5-3-3)  فرضیه سوم

ارزیابی تاثیر ضریب سرمایه ارتباطی بر مدیریت سود

نتایج حاصل حاکی از آن می باشد که بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود در سطح خطای کمتر از 5% ارتباط ی معنی داری وجود ندارد و ضریب متغیر مذکور منفی (1.32) می باشد ، پس در سطح اطمینان 95% بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری وجود ندارد  و فرضیه سوم نیز رد می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:

سئوال اصلی پژوهش :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

سئوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید