دانلود پایان نامه

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- نتایج جانبی حاصل از پژوهش 

با در نظر داشتن نتایج جانبی حاصل از رگرسیون های پژوهش می توان گفت انحراف سود پیش بینی و واقعی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و نسبت گردش دارایی ها بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین با در نظر داشتن نتایج آزمون همبستگی پیرسون و فرضیات تدوین شده در سطح اطمینان 95% حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری دارای همبستگی مثبت و معنی‏داری با جریان وجوه نقد آزاد می باشد. انحراف سود پیش بینی شده و واقعی  و سرمایه گذاران نهادی به ترتیب همبستگی منفی و مثبت معنی‏داری با نسبت گردش دارایی ها  دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-5- پیشنهادات پژوهش

5-5-1- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش

  • با در نظر داشتن نتایج حاصل از پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که هنگام تجزیه تحلیل برای خرید سهام شرکت ها به متغیرهایی زیرا تاثیر مثبت سرمایه گذاران نهادی بر سطح حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری توجه خاصی داشته باشند و کنترلی درخواست کنند که مدیر و سرمایه گذران نهادی با هم منافع همسو نداشته باشند.
  • با در نظر داشتن اینکه هدف مدیران این می باشد که اعتماد مالکان شرکت را فراهم کنند، پس بایستی این نکته را در نظر بگیرند که اقداماتی فراهم گردد که افزایش سرمایه گذاران نهادی منجر به افزایش حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری نشود.
  • به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گردد با در نظر داشتن تاثیر مثبت سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری، قوانین و مقرراتی را اتخاذ کنند که شرکت ها از ساختار کنترلی قوی برخوردار باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید