دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. کیفیت افشای اطلاعات و خصوصیات هیئت مدیره

فورکر (1992) اظهار می­کند مدیریت، منافع بالقوۀ ناشی از افشای کمتر را پیش روی هزینه­های قیمت پایین سهم ،افزایش تهدید اعمال کنترل و انتخاب  کیفیت  افشا که باعث حداقل­ شدن  مخارج ناشی از  هزینه­های فوق

می­گردد، موازنه می­کند. پس پذیرش ابزار کنترل داخلی مانند مدیران خارجی به اندازۀ کوچکتر هیئت مدیره و تفکیک تأثیر رئیس هیئت مدیره و مدیریت ارشد اجرایی می­تواند کیفیت نظارت را بالابرده، منافع حاصل از اطلاعات محرمانه[1] را کاهش داده و در نتیجه کیفیت افشا را بهبود بخشد. در این بخش به تبیین اثر بعضی خصوصیات هیئت مدیره که می­توانند برای بهبود شفافیت و اقدام در مسیر انتظارات سهامداران، مدیران را مجبور به افشای کامل کنند، می­پردازیم.

مطالعات قبلی ، سه خصوصیت اصلی هیئت مدیره (یعنی مدیران مستقل، اندازۀ هیئت مدیره و ساختار رهبری هیئت مدیره) که بر اثربخشی نظارت اثرگذارند را مدنظر قرارداده­اند (جنسن و همکاران، 1976؛ فورکر، 1992؛ چن و همکاران،2000؛ هو و همکاران،2001؛ بن­امارو­آندره،2006؛ کلمال،2006).

مدیران مستقل از یک­طرف زمینۀ مشاوره را برای هیئت مدیره درخصوص تصمیمات راهبردی فراهم می­کند که می­تواند عملکرد مالی و اقتصادی شرکت را بهبود بخشد و از طرف دیگر آن­ها انگیزه­های زیادی برای نظارت برفعالیت­ها و تصمیمات مدیریت دارند(چن وجاگی،2000).

مدیران خارجی، ناظران داخلی نهایی تصمیم­گیری­های مدیریت هستند و هیئت مدیره­ای که از نسبت مدیران مستقل (خارجی) بیشتری برخوردار می باشد، کنترل و نظارت بیشتری بر تصمیمات مدیریت دارد (فاما، 1080،فاماو جنسن،1983). تحقیقات قبلی ارتباط مثبتی میان نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره و ریسک تقلب صورت­های مالی یافتند (بیسلی،1996؛دیچو،سولن وسوئینی،1996).

حضور مدیران خارجی اطمینان می­دهد نظارت هیئت مدیره مؤثر می باشد. در حقیقت زمانی که هیئت مدیره از مدیران غیرمستقل انتخاب شوند، احتمال تبانی مدیران و اعضای هیئت مدیره، مطرح می­گردد. این موضوع میتواند به منافع سهامداران و شفافیت شرکت آسیب برساند. هو و ونگ (2001) ارتباطی میان نسبت مدیران مستقل و اندازه افشای اختیاری برای شرکت­ها در بورس هنگ­کنگ گزارش نکردند.انگ و مک (2003) ارتباطی منفی میان استقلال هیئت مدیره و سطح افشای اختیاری یافتند. این نتایج بیانگر آن می باشد که استقلال هیئت مدیره به­عنوان مکملی برای افشای حسابداری اقدام می­کند. نتیجتاً، وجود مدیران مستقل در هیئت مدیره تعهد شرکت به الزامات افشا را بهبود می­بخشد و در این راستا جامعیت و کیفیت افشای اطلاعات افزایش خواهد پیدا نمود (بن­علی، 2009).

در خصوص اندازۀ هیئت مدیره، ظرفیت­های نظارتی هیئت مدیره با افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره، افزایش می­یابد، این مزیت ممکن می باشد از طریق توسعۀ ارتباطات و تصمیمات شایسته با گروه بزرگ، حاصل گردد (جان و سنبت،1998). اکثر مطالعات قبلی که براساس اصول همبستگی گروه­ها مدل­سازی شده­اند مزایای هیئت­مدیرۀ کوچک را پیشنهاد کردند (بنتل و جکسون،1989؛ براون و ماهوتی،1992). درحقیقت با نظریات پراکنده و عدم پیوستگی نقطه نظرات، هیئت مدیرۀ بسیار بزرگ ممکن می باشد به­گونه واقعی دارای ظرفیت­های نظارتی تقلیل یافته باشد (لیپتون و لورسچ، 1992؛ جنسن، 1993). یرمک (1996) به گونه تجربی دریافت که ارزش شرکت دارای ارتباط منفی با اندازه هیئت مدیره می باشد. پس تئوری تجربی برتری برای پیشنهاد رابطۀ میان اندازۀ هیئت مدیره و کیفیت افشای اختیاری وجود ندارد.

زمانی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشند (ساختار رهبری یگانه)، نفوذ مدیریتی به دلیل هماهنگی بیشتر مدیریت با مدیریت ارشد اجرایی نسبت به سهامداران افزایش می­یابد (مک اما، 2001). شرکت­های دارای چنین حالتی بیشتر تحت تسلط مدیریت به نظر می­رسند، در نتیجه شخصی که هر دو تأثیر را برعهده دارد به خودداری از افشای اطلاعات مساعد گرایش دارد (هو و همکاران،2001). براساس قوانین فرانسه توصیه شده می باشد ارتباطی میان مدیر ارشد اجرایی و جایگاه رئیس هیئت مدیره، به دلیل تعامل قدرت هیئت مدیره که مدیر را کنترل می­کند و مدیر ارشد اجرایی، وجود نداشته باشد. زمانی که مدیر ارشد اجرایی و رئیس هیئت مدیره یکی هستند، هیئت مدیره نمی­تواند ابزار مؤثری برای کنترل تصمیم مدیریت باشد، زیرا محدود­کردن مدیریت سطح بالای شرکت به اخذ تصمیمات به صلاح شرکت، دشوار خواهد بود (بنعلی،2009). تحقیقات پیشین حسابداری در مطالعه ارتباط میان ساختار رهبری یگانه و سطح افشا شواهد مختلفی به دست آورده­اند. گل­و­لونگ (2004) پیشنهاد کردند شرکت­های دارای دوگانگی مدیریت (یکسان بودن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)، زمانی که هیئت مدیره تأثیر کمی در نظارت بر مدیریت و سطح شفافیت دارد، به احتمال بیشتر از سطح کمتری از افشای اختیاری برخوردار هستند. آن­ها دریافتند دوگانگی مدیریت ارشد اجرایی با سطح کمتر افشای اختیاری دربورس هنگ کنگ درارتباط می باشد. درحالی که چنگ و کورتنی (2006) هیچ ارتباط مؤثری میان دوگانگی مدیریت ارشد اجرایی و اندازه افشای اختیاری دربورس سنگاپور گزارش نکردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Confidential Information

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهداف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).

2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این می باشد که در این دو گروه شرکت ها اندازه حساسیت جریانات نقدی متفاوت می باشد.

اهداف کاربردی پژوهش:

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه

تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع گردد:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع گردد.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد.پس اخذ بهترین سیاست در مورد

سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، مهم می باشد.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع گردد.

مطالعه تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید