پایان نامه با کلمات کلیدی فراواني، نسبي، تراکمي

تهيه جدول فراواني دادهها– رسم نمودار مناسب دادهها-تعريف پارامتر و شاخصهايي براي بهدست آوردن اطلاعات بيشتر در مورد دادهها4-1-2-جدولهاي آماري وظيفهي جدولهاي آماري مانند ساير جدولهايي که در خصوص دادههاي باستانشناسي بهکار ميروند، ارائه خلاصهاي از اطلاعات مفيد است. بهگونهاي که با يک نگاه کلي بتوان وضعيت دادههاي مورد مطالعه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی ميانگين، نمونه‌گيري، خوشه‌اي

كامل از واحدهاي نمونه، و دوم، كاهش هزينه‌هاي اجرايي است. در عمل بيشتر مواقع با تعداد نمونه ثابت، ممكن است واريانس برآورد به روش تصادفي ساده كوچكتر از خوشه‌اي باشد، ولي كاهش هزينه‌ها بر افزايش دقت برتر بوده و نمونه‌گيري خوشه‌‌بندي توصيه ميشود(ريسمانچيان، 1369: 130). 3-10-2- نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی نمونه‌گيري، ميانگين، طبقه‌بندي

واحد (xi)واحدها10022029539066010801280 1001207595270420200Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7 ملاحظه مي‌كنيم كه با اين روش، احتمال غيرمؤثر بدون انتخاب (i , j) از 6/0 به 2/0 كاهش مي‌يابد. مسئله‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه M را به گونه‌اي خرد مي‌كنيم كه به ديگر مقادير صفت نزديك باشد. 3-8-5-1- برآورد ميانگين جامعه و ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی باستانشناسي، رياضي، مدلهاي

از تفکرات باستان شناسي روندگرا و پسا روندگرا است و به نظر مي رسد که بيشتر باستان شناسان با اين رهيافت موافق باشند . با تقسيم بندي ها و مباحث مطرح شده در اين قالب به طور خلاصه جريان هاي فکري و مباحث نظري از آغاز تا به امروز مرور ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی

6). به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاًییدی استفاده می شود. همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تاًییدی معادلات اندازه گیری شده مربوط به هر سازه (متغیر مکنون) استخراج و تفسیر می شوند ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله رفتارشهروندی، سرمایه فکری، رفتارشهروندی سازمانی

حفظ نيروي انساني، ايجاد انگيزه در افراد براي بهبود عملكرد، ايجاد انگيزه در افراد براي مشاركت بيشتر در برنامههاي سازمان( Business Fundamentals,2005 )هدف، ايجاد استراتژي پاداشي است كه تناسب و توازن فرايندها و سياستهاي پاداش با اهداف کسب وکار و منابع انساني سازمان و عملي بودن آنها را تضمين كند. ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله حقوق و دستمزد، جبران خدمات، عوامل شخصی

هزینه زندگی براساس این نظریه ،بین میزان حقوق و دسمتمزد پرداختی به عاملان کار و هزینه های زندگی یعنی مبالغی را که یک فرد با یک خانوار بطور معمول و متداول برای زندگی متعارف خود در یک دوره زمانی مصرف می کنند،رابطه ی نزدیکی وجود دارد .بنابراین همه ساله که ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله رفتار شهروندی، نوع دوستی، رضایت شغل

عملیات سازمان و فعالیت هایی در راستای ارتقاء سطح آگاهی کارکنان را در بر می گیرد(سبحانی نژاد وهمکاران،1389).نوع دوستی:به رفتارهای مفید و سودمندی چون،صمیمیت،همدلی و دلسوزیبین همکاران اشاره دارد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به حل مشکلات کاری کارکنان سازمان کمک می دهد(سبحانی نژاد وهمکاران،1389).وجدان کاری:شامل رفتارهایی فراتر ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، نوع دوستی

اجتماعی3- وجدان کاری4- نوع دوستیوجدان کاری رفتاری است که نیازمندی های ایجاد شده به وسیله سازمان در محیط کاری فراتر می رود.نوع دوستی همانطور که ذکر شد کمک به همکاران در انجام وظایفشان است. نوع دوستی و با وجدان بودن به وسیله برخی محققان با هم ترکیب شده اند که ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد شغلی

– روانی است که به نوعی تسهیل کننده انجام وظایف سازمانیاست.لی پین و جانسون18 (2002)رفتار های شهروندی سازمانی را تحت عنوان “تمایل به تشریک مساعی و مفید بودن در محیط سازمانی” تعریف کرده اند. ارگان(2006)رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان عملی که از محیط اجتماعی و روانشناختی که در آن ادامه مطلب…