منابع و ماخذ مقاله فعالیت های اقتصادی

قانونی این امکان را فراهم می آورد که با اختیاراتی که قانونی گذار به آن ها داده است در یک مورد دارای موضوع واحد، احکام متفاوتی صادر کنند. که در نهایت این سیاست جنایی قضایی در خیلی از مورد منتهی به رویه ی قضایی می گردد. بنابراین می توان گفت ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره حرز

به واسطه‌ی مأذون بودن افراد برای تردد در این اماکن است. « و على کل حال فما لیس بمحرز لا یقطع سارقه کالمأخوذ ‌من الأرحیه و الحمامات و المواضع المأذون فی غشیانها کالمساجد» در هر حال دست سارق برای سرقت از چیزهای غیر محرز مانند آسیاب ها، گرمابه‌ها و مواضعی ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره دوره های زمانی

است. در ضمن مشخّص نیست که در تحدید حرز با عبارت « بغلق أَو قفل أَو دفن » که با قید « فی العمران » محدود و محصور شده است؛ حفظ و نگهداری اشیاء با بستن، قفل کردن و یا دفن کردن در مکان های عمومی، با توجه به اینکه ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره حرز

تحقیقه إلى العاده، و الدار المفتوح بابها لیست حرزا فی العاده. و الشیخ یرید أن الحرز لا یکفی فی القطع حتى یکون مما لا یجوز لغیر المتصرف فیه الدخول إلیه إلا أنه یجتزئ بهذا القدر فی تسمیته حرزا و إیجاب القطع، فکأنه یقول: إنه یجب فی الحرز أن لا یکون ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره حرز

« و لو نقب و أخرج فی لیله أخرى قطع إلّا مع إهمال المالک بعد اطلاعه». و اگر نقب بزند [ دیوار را سوراخ کند] و در شب دیگری مال را خارج کند دست سارق بریده می‌شود. مگر این که مالک پس از اطلاع یافتن، سهل انگاری کند ( علاّمه ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره حرز

چون یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد، در حالی که فرزند در این مورد هتک حرز نکرده است؛ بلکه به فرموده‌ی امام باقر علیه السّلام خیانت کرده است. در مورد سرقت شخص از برادر یا خواهر نیز همین قضیه حاکم است و کسی به خاطر سرقت از ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره پیامبر اسلام (ص)

ایشان می‌نویسد: «و قال ابوحنفیه: کل شخصین بینهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، کما یسقط بین الوالد و الولده، مثل الاُخوه و الأخوات والأعمام و العمّات والأخوال و الخالات». از نظر حنفیه تمام کسانی که بین آن‌ها به لحاظ نسب، رابطه‌ی محرمیّت وجود دارد[ برادران و خواهران، عمه‌ها و عموها ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره سارق

تمام قیود سرقت حدّی در آن لحاظ نگردیده است. شهید ثانی در شرح لمعه بلا فاصله پس از عبارت «السّرقه» به جای تعریف سرقت به شرایط سرقت حدّی توجه داشته و می‌فرمایند:« یتعلق الحکم و هو القطع بسرقه البالغ العاقل المختار من الحرز بعد هتکه بلا شبهه موهمه للملک ربع ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره پیامبر اسلام (ص)

رأفت و عواطف و احساسات جایگاهی ندارند 3 . فلسفه‌ی اجرای حدود الهی، عبرت گرفتن مؤمنین و تنفر و بیزاری آنان از ارتکاب اعمال ممنوعه (بزهکارانه) می‌باشد. حضور جمعی از مؤمنین به عنوان شهود اجرای حکم الهی روشنگر این مطلب است.2-2-3- قذفیکی دیگر از بزه های کیفر دار در قرآن ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره شورهای اسلامی

که در تصرف دیگری (مالک یا مستأجر و غیره ) است . (فرهنگ حقوقی تألیف جعفری لنگرودی ). ماده ی265 قانون مجازات عمومی برای مرتکب این جرم از شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی و تأدیه ی150 الی500 تومان غرامت مقرر کرده است (دهخدا، 1373، ج14، 20964).1 – 10-8-4- ادامه مطلب…