پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله با موضوع تیراندازی

ضروری مطابق بندهای این ماده تیراندازی مامورین واجد شرایط، جهت متوقف ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز می باشد.» 1-قراین معتبر:قراین جمع قرینه است و در لغت دارای معانی متعددی از قبیل زوجه، علامت،نشانه، Read more…

By 92, ago