پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درمورد وسیله نقلیه مورد بیمه

گردد که این مدت در مورد سرقت اتومبیل نود روز پس از اعلام خسارت به بیمه گر میباشد. ضمناً بیمه گر میتواند بجای پرداخت خسارت نسبت به تعمیر اتومبیل حادثه دیده اقدام نماید.ج- فرانشیزدر هر Read more…

By 92, ago