پایان نامه درمورد هگل، فلسفهي، آزادي

معتقد بود همچون هراکليتوس که جهان در سيلان است. منتهي اين سيلان به معناي انحطاط نبود بلکه در معناي بالندگي و تکامل به کار گرفته ميشد. و هگل تاريخ آلمان را عاليترين سهم در تکامل زميني “روح” ميدانست. از نظر هگل اين تکامل تاريخي در سه جلوهي عمده بروز کرده ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، فلسفه اخلاق، حقوق بشر

داروين در قرن نوزدهم توانست در حيات اقتصادي نگرش تازه‌اي را سبب گردد. اگرچه انديشهي داروين ساختاري زيست شناسي داشت اما در واقع بر ” نوعي اقتصاد زيست شناختي در دنياي رقابت آزاد” (راسل، 2/991) تاکيد داشت. از سوي ديگر نظريهي تکامل به نوعي اثبات اعتقاد به پيشرفت بود. امري ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد اراده آزاد، مفهوم دولت

معترض او نشد و گفت اگر فيخته با خدا نزاع دارد به ما مربوط نيست. وي از نخستين شاگردان کانت است که بعدها از فلسفهي کانت دست کشيد. فيخته به دنبال کانت معتقد بود که اساس شخصيت انسان آزادي‌انديشه اوست و اين تفاوت انسان با ساير موجودات است. براساس فلسفه ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، آموزش و پرورش، صاحب نظران

ساخت. او را(دربان سدهي نوزدهم) لقب داده‌اند. وي خردگرا بود و در طي جنبش رمانتيک آرمان کامل انسانيت را در تحول تدريجي انسان مطرح ساخت. هردر بررسي گذشتهي سرزمين آلمان را در اين امر موثر ميدانست. پيشرفتهاي آموزش و پرورش مديون اين‌انديشه ها و تغييرات‌انديشمنداني بود که عليه‌انديشههاي کهن طغيان ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد روشنفکران، آموزش و پرورش، دانشگاهها

خردگرايانه به دين سبب شود که در اين دوران دولتها به محدود کردن هرچه بيشتر کليسا و هيئتهاي رسمي ديني بپردازند. فلاسفه بيشتر به امور سياسي و اخلاقي علاقمند گشتند و حکمت نظري و فلسفهي الهيات جايگاه سابق خويش را از دست داد. ولتر ( 1694-1778) به عنوان نمايندهي عصر ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، تجارت آزاد، اقتصاد کشور

ولي آن چه مرا آزار مي‌دهد اين است، که بعضي‌ها مرا به خاطر اقدام پيشگيرانه سرزنش مي‌کنند. آقايان محتواي فرياد من اين است که هر گاه فرانسه تصور کند، که قوي تر از ماست و در جنگ برنده خواهد شد، مطمئنا جنگ را آغاز خواهد کرد”. اين بيانات تمامي مردم ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد عزت نفس

ميتوانست براي اروپا خطرناک باشد. بيسمارک ميدانست بزودي اروپا اتحاديه‌اي عليه آلمان تشکيل خواهد داد. خاطرات جنگ‌هاي “سادوا” و “سدان” هنوز در ذهن اتريشي‌ها و فرانسوي ها، آنها را آزار مي‌داد و نفرت ديرينه هم چنان در وجود آن‌ها شعله ور بود. بيسمارک براي مقابله با اتحاديهي اروپا ابتدا به ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد وزارت امور خارجه، حل اختلاف، بازرگانان

اتحاد امپراتوران سه گانه نزديکي آلمان با انگلستان که پيوسته در مقابل توسعه طلبي‌هاي روسيه در مديترانه مي‌ايستاد روسيه را وحشت زده کرد و سبب شد تا خود را در انزواي کامل احساس کند. در سپتامبر 1879 دربار تزار ديپلماتي را براي ملاقات با بيسمارک روانه برلن نمود و بيسمارک ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد تجارت آزاد، اعلان جنگ

ادبانه‌اي با امپراتور آن‌ها انجام داده و اين مسئله را نوعي اهانت به امپراتور قلمداد کردند”. (همان ، 65) پيام طوري منعکس گشت که، مردم فرانسه هم تصور کردند، که امپراتور پروس با سفير آنها با تحقير و بي حرمتي رفتار کرده است و آن را نوعي شکست بزرگ در ادامه مطلب…

پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، توافقنامه، اعلان جنگ

جنگ نيستند. با اين همه جملگي بر اين عقيده‌اند که برخوردي همگاني ممکن است و بايد چاره‌اي‌انديشيد. در اين شرايط، در مرکز فعاليت ديپلماتيک اروپا، بيسمارک سايه‌انداخته است. هدف او ايجاد نظامي است که وجودش نگراني‌هاي دولت‌ها و ملت‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهد. فصل ششم تأسيس امپراتوري آلمان ادامه مطلب…