No category

دانلود پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، بورس اوراق بهادار، اندازه شرکت

چک میشود و در نهایت R2 بالایی به دست میآید. یکی از آزمونهایی که برای تعیین پایایی و ناپایایی یک متغیر استفاده میشود آزمون ریشه واحد است که در ادامه توضیح داده شده است. 4-1)مقدمه Read more…

By admin3, ago