دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

13-3 فرهنگ سازمانی انطباق پذیر و انطباق ناپذیر

فرهنگ در یک طبقه بندی دیگر براساس اندازه تمایل مدیران برای انجام کار و فعالیت‌های که سازمان با محیط رقابتی در حال تغییر، در انطباق باشد به دو طبقه تقسیم می گردد(کاظمی،1384،ص33).

2-13-4 فرهنگ سازمانی بروکراتیک [1] و شهروندگرا

فرهنگ بروکراتیک را اسامی مختلفی گذاشته‌اند. فرهنگ انطباق، فرهنگ عقلانیت، فرهنگ کنترل و فرهنگ فرایند(کاظمی،1384،ص43).

ویژگی‌های فرهنگ بوراکراتیک:

– سبک مدیریت استبدادی می باشد و درجه بالایی از کنترل هست.

– ارتباط کمی هست مدیریت یک مدیریت متحد الکلمه و از بالا به پایین می باشد.

– افراد در جستجوی ثبات هستند، زمینه محدودی برای نوآوری دارند و جهت گرایش بسوی اطاعت از دستورات می باشد.

– فرایند تصمیم گیری تکراری و متمرکز می باشد.

– برای شروع فرایند های نو آورانه نوعی بی میلی هست.

ویژگی فرهنگ شهروندگرا

– وظایف و فعالیت‌هایی که در یک سازمان دولتی انجام می گردد منحصرا به مقصود خدمات دهی مفید به شهروندان می‌باشد

– سازمان براساس کیفیت سرویس ارائه شده با در نظر داشتن منافع قابل دسترسی ارزیابی خواهد گردید.

– خدمات ارائه گردید دارای ارزش مشترکی خواهد بود که به وسیله اعضای سازمان ایجاد شده می باشد.

– کیفیت خدمت نیازمند یک روش واقعی برای شهروندان می باشد(کاظمی،1384،ص35).

2-14  انواع فرهنگ سازمانی

سازمانها را میتوان از نظر فرهنگی از یکدیگر متمایز نمود . زیرا عوامل متعددی بر فرهنگ سازمانی موثرند ، در نتیجه فرهنگهای متعددی در سازمانهای امروزی دیده می گردد . عواملی نظیر نفوذ های بیرونی با پایگاههای گسترده، ارزشهای اجتماعی و عامل های ویژه سازمانی جزو عواملی هستند که بر فرهنگ سازمانی موثرند و تعدد فرهنگهای سازمانی امروزی را سبب شده اند . اولین تقسیم بندی و اظهار انواع فرهنگهای سازمانی، مربوط به کتز دوریس و میلر[2] (1984) پنج نوع از فرهنگ سازمانی عنوان کرده اند(مالکی،1389،ص11).

– فرهنگ فرهمند در برابر فرهنگ خودکفا: فرهنگ سازمانی فرهمند با شخصیت مدیران پرهیجان همراه می باشد ، این مدیران احساس هایی از بزرگی، جلال و نیاز به توجه دیگران دارند و در آن بر فرد سالاری و تصمیم گیری بر پایه نظر شخصی تأکید می گردد . اما فرهنگ خودکفا به استقلال، ابتکار فردی، موفقیت و پیشرفت تأکید می کند و موفقیت فرد در گرو موفقیت سازمان می باشد(مالکی،1389،ص12) .

[1] . bureaucratic culture

[2] – Katz Doris & Miller

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

 1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 10. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 11. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان