دانلود پایان نامه

 مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2) روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی می باشد . در زمینه پژوهش های کاربردی روشهای پژوهش متعددی هست که بر حسب شرایط خاص مطالعه و جامعه مورد مطالعه متفاوت می باشد. این پژوهش بدنبال مطالعه ارتباط بین دو متغیر اصلی سرمایه فکری و مدیریت سود می باشد، پس پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و با بهره گیری از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. آغاز برای مباحث تئوریک وادبیات مربوط به پژوهش از روش کتابخانه ای (در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و  مقالات و پایان‌نامه‌های نگارش شده قبلی در دستور کار قرار می‌گیرد) بهره گیری خواهد گردید. سپس با بهره گیری از داده های جمع­آوری شده که در صفحه گسترده Excel وارد شده و دسته بندی شده به کمک نرم افزارEVIEWS تحلیل­های اقتصادسنجی و نیز برآوردهای لازم انجام خواهد گردید و سپس با بهره گیری از شاخص های آماری متداول و نتایج حاصل از برآورد تجزیه و تحلیل صورت خواهد گرفت.

3-3) جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1390 سهامشان بطور فعال در سازمان بورس معامله شده می باشد انتخاب شدند که جامعه آماری با در نظر داشتن اطلاعات منتشره در سازمان بورس 448 شرکت می باشد.

روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت حذفی می باشد. ویژگیهای نمونه آماری مورد مطالعه شرکتهایی هستند که:

  • در فاصله زمانی بین سالهای 1385 تا 1390، در بورس حضور داشته باشند.
  • تا پایان اسفندماه سال 1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • شرکتها نبایستی سال مالی خودرا در طی دوره های مورد نظر تغییر دهند.
  • اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام پژوهش رادر دوره ی زمانی 1385 تا 1390 بطور کامل                ارائه کرده باشند و سودده باشند.
  • جزو شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگها ، بانکها و موسسات مالی نباشند.

پس از جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای با در نظر داشتن نمونه های انتخابی از شرکتها با مراجعه به صورتهای مالی ،یادداشتهای شرکتهای منتخب ،ترازنامه و صورت سودو زیان و جداول ارائه شده از طرف شرکتها و گزارشهای سازمان بورس و شبکه های اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی آنها و همچنین نرم افزارهای ره اورد جدید و تدبیرپرداز بهره گیری خواهد گردید که نمونه آماری این پژوهش پس رعایت موارد فوق به تعداد 73 شرکت می باشد.(اسامی شرکتها رجوع گردد به پیوستها)

3-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون بهره گیری خواهد گردید.بدلیل نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده های ترکیبی بهره گیری میشود. زیرا به مقصود مطالعه سرمایه فکری و مدیریت سود ، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد مطالعه قرار میگیرند، از یک سو، این متغیرها در میان شرکتهای مختلف و از سوی دیگر، در بازه زمانی1385  تا 1390 آزمون می شوند. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در برگرفته و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند. کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی، برتر ی های زیادی نسبت به بهره گیری از داده های مقطعی یا سری زمانی دارد.  داده های ترکیبی اطلاعات مقاطع متفاوت و پویایی آنها را همزمان در نظر  می گیرد. از آنجا که لحاظ نکردن بعضی از متغیرها در ساختار مدل ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدلهای اقتصاد سنجی می گردد، روش داده های ترکیبی که از اطلاعات سری های زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده می باشد، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه گیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سر ی های زمانی برای یک مقطع نشان می دهد. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را دربر میگیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سئوالات پژوهش:

سئوال اصلی پژوهش :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

سئوالات فرعی پژوهش:

  • آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید