دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی رابینز[1]

استیفن رابینز برای فرهنگ سازمانی ده ویژگی ذکر کرده می باشد که معمولاً تمامی سازمان‌ها دارای درجاتی از آنها در فرهنگ خود می‌باشند(رابینز،1386،ص180).

خلاقیت فردی: اندازه مسئولیت، آزادی اقدام و استقلالی که افراد درون یک سازمان دارا هستند را خلاقیت فردی گویند. این موضوع در سازمان‌های مختلف یکسان نیست مثلاً در سازمان‌های که دارای گرایش سلسله مراتب شدید هستند روحیه خلاقیت و نوآوری پایین می‌باشد.

ریسک پذیری: میزانی که افراد تشویق می شوند تا ابتکار اقدام خرج دهند و دست به کارهای مخاطره آمیز بزنند و بلند پروازی نمایند را ریسک پذیری گویند. سازمانی که در آن، افراد آزادانه به قبول انجام امور سازمانی می‌پردازند و همراه با پذیرش مخاطرات و تبعات آن، دست به انجام آنها می‌زنند، حاکی از این می باشد که سازمان دارای ارزش‌های فرهنگی قوی می باشد و افراد آن از بلوغ روانی برخوردارند.

هدایت و رهبری: میزانی که سازمان‌ها اهداف و عملکرد هایی که انتظار می‌رود انجام گردد، مشخص می‌نمایند. هدف گذاری موثر، همراه با راهنمایی و ارائه بازخورد، منجر به عملکرد بهتر و رشد و پیشرفت کارکنان می گردد. در سازمان‌های بشر گونه این ویژگی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

یکپارچگی و وحدت: اندازه یا درجه‌ای که واحدهای درون سازمان به روشی متناسب اقدام می کند. یکپارچگی یا انسجام به معنی وجود توافق، همکاری، اتحاد و پیوستگی در بین گروه‌ها و واحدها به مقصود رسیدن به اهداف مشترک می‌باشد.

طرفداری مدیریت: اندازه یا درجه‌ای که مدیران با کارکنان خود ارتباط مستقر می‌کنند. آنها را یاری می‌دهند یا از آنها طرفداری می‌کنند با در نظر داشتن اینکه یکی از وظایف مهم مدیران،‌ پرورش نیروی انسانی می باشد این ویژگی بیانگر این می باشد که تا چه حد در سازمان به نیروی انسانی و رشد و تعالی آن بها داده می گردد.

کنترل: تعداد قوانین و مقررات و اندازه سرپرستی مستقیم  مدیران بر رفتار افراد اعمال می‌کنند. این شاخص به مطالعه قوانین، دستورالعمل‌ها و سرپرستی مستقیم و نظارت بیرونی جهت کنترل رفتار فردی می‌پردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هویت: اندازه یا درجه‌ای که افراد، کل سازمان معرف خود می‌داند و هویت به مطالعه ویژگی‌های تعهد، وفا داری، دفاع از ارزش‌ها و ماندن در سازمان می‌پردازد.

سیستم پاداش: اندازه یا درجه‌ای که شیوه تخصیص پاداش (یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام) براساس شاخص‌های عملکرد که کارکنان قرار دارند نه براساس سابقه خدمت، پارتی بازی و از این قبیل نظام پاداش و تشویق در سازمان، شکل دهنده اندازه انگیزه کارکنان سازمان می باشد.

تحمل تعارض: اندازه یا درجه‌ای که افراد تشویق می شوند پدیده تعارض را بسازند و پذیرای انتقادهای عیان باشند. در بعضی سازمان‌ها ویژگی انتقاد پذیری در بین مدیران کم رنگ می باشد و به کارکنان فرصت اظهارنظر در مورد مسائل کاری داده نمی‌گردد که باعث کاهش رضایت مندی کارکنان می گردد.

الگوی ارتباط: اندازه یا درجه‌ای که ارتباطات سازمان به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می گردد. هر یک از این ویژگی‌ها بر روی طیفی قرار می‌گیرند که دامنه آن از بسیار کم تا بسیار زیاد کشیده می گردد که منعکس کننده نوع احساسات اعضا، استنباط مشترک آنان، شیوه انجام امور و نوع رفتار آنان می باشد. این ویژگی‌های ده گانه هم ابعاد ساختاری و هم ابعاد رفتاری را دربر دارند.

[1] . robbins pattern

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

  1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان