دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر و مولفه‌های فرهنگ سازمانی

1- نوآوری: اندازه مسئولیت، استقلال و فرصت‌های که افراد برای اعمال خلاقیت در سازمان دارند.

2- ریسک پذیری: در حد و میزانی که کارکنان به فعال بودن، نوآوری و مخاطره پذیری تشویق می شوند.

3- هدایت و رهبری: اندازه ایجاد مقاصد صریح و انتظارات عملکرد صحیح توسط سازمان.

4- یکپارچگی و انسجام: اندازه ترغیب واحدها به اقدام کردن در قالب و روشی متناسب در درون سازمان.

5- طرفداری: اندازه ارائه ارتباطات روشن، مساعدت و طرفداری مدیران نسبت به زیر دستان.

6- کنترل: اندازه قوانین و مقررات و اندازه سرپرستی مستقیمی که برای نظارت و کنترل رفتار کارکنان مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

7- هویت: درجه و میزانی که اعضا نسبت به سازمان به عنوان کل، تعیین هویت می‌کنند تا به گروه کار خاص یا زمینه تخصص حرفه‌ای خود.

8- سیستم پاداش: اندازه تخصیص پاداش‌ها به جای آنکه بر مبنای ارشدیت و طرفداری بی جهت باشد. براساس معیار عملکرد کارکنان باشد.

9- تعارض: در حد و میزانی که کارکنان برای اظهار و نشان دادن تضادها و انتقادات آزاد هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

10- الگوهای ارتباطات: اندازه محدود شدن ارتباطات به سلسله مراتب رسمی (رابینز،1386).

2-10 سطوح فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی دارای سه سطح مهم می‌باشد (گرندگ[1]،2007،ص70).

سطح اول: سطح فوقانی فرهنگ سازمانی می باشد که فرهنگ قابل نظاره می‌باشد و الگوهای قابل شنیدن و دیدن از رفتار، تکنولوژی هنر می باشد.

سطح دوم: سطح میانی فرهنگ سازمانی می باشد که دارای ارزش‌های مشترک می‌باشد و تعامل هنجارها، باورها ارزش‌ها و توجه‌ها می باشد.

[1] .greendexg

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

  1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

 

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان