دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوال اصلی

سوال اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

هوش عاطفی مدیران  چه ارتباطی با فرهنگ سازمانی یادگیرنده اداره کل پست استان آذربایجانشرقی دارد و کدام بعد بیشترین ارتباط را دارد؟

 

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه در عصر حاضر تمامی سازمان ها در جهت  نیل به اهداف  از پیش تعیین شده  می باشد . اندازه دستیابی  به  این اهداف تحت  تاثیر عوامل متعددی   قرار دارد که یکی  از  این عوامل ویژگی های مدیران می باشد . سالهاست به مدیران می آموزند که  توانایی آنها برای دستیابی به  اهداف ،‌ ارتباط  مستقیمی  با توانایی آنها  در برخورد و برقراری صحیح  هوش عاطفی  دارد.

تفاوت  مدیران اثر بخش و ناموفق در  ارتباطات آنها  تجلی می یابد . پس  مدیران  اثر بخش با هوش عاطفی بالای خود در ارتباطات  بسیار موفق تر از دیگر مدیران اقدام می کنند و این  امر را  به  خوبی  به اثبات می رساند که مدیری که هوش عقلی (IQ) بالایی دارد می تواند تنها بر اتکاء  بر هوش عقلی بالای خود رهبری کند ،‌ بلکه مدیری اثر بخش می باشد که شنونده  و سخنگوی خوبی باشد .  ارتباط پایدار و مثبت با  دیگران بر قرار سازد.  احساسات خود  و دیگران را به خوبی درک کند و در ارتباطات خود به درستی عکس العمل نشان دهد . با در نظر داشتن اینکه امروزه موضوع هوش عاطفی در ایران به عنوان یک نیاز شناخته شده و موضوع جدید می باشد و همچنین به دلیل کمبود پژوهش های انجام شده در این خصوص این موضوع نیاز به بحث بیشتر دارد(گولمن،2001 ). و همچنین با در نظر داشتن این موارد یک ویژگی موثر در این زمینه هوش عاطفی می باشد که در تشکیل موفقیت رهبری جهانی، هوش فرهنگی، هوش تحلیلی و رفتارهای رهبری به وسیله هوش عاطفی تعدیل می شوند که برای شناسایی و تعیین فرهنگ سازمانی یادگیرنده آن انجام پژوهش اهداف و لازم است(هین، 2004).

 

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

 

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی