دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط هوش هیجانی با هوش فرهنگی

یکی از توانایی ها در رفتار هیجانی، جلوگیری از بروز واکنش های هیجانی می باشد که از آموزه های بشری به شمار می رود. در سال 1996 هواردوین ورا1 شش احساس عمومی را تشخیص داد. این هیجانات شش گانه عبارتند از شادی، غم، تعجب، ترس، خشم و نفرت. درون فضای حاکم بر کشور یا

 

1- Hoovardin Vera

در جو غالب یک خرده فرهنگ محلی، برداشت مشابهی از معنی و مفهوم هر یک از این احساسات به چشم می خورد، اما هنگام عبور از مرزهای فرهنگی و جغرافیایی ترجمه بسیاری از هیجانات و ایجاد اشارات (گفتاری و غیر گفتاری) مربوط به آن، به سهولت امکان پذیر نیست (الون و هایگینز،2005).

علائم هیجانی در گذر از فرهنگ های مختلف دگرگون می شوند و زیرا امکان عبور هوش هیجانی از مرزهای فرهنگی وجود ندارد بایستی برای دستیابی هوش هیجانی، هوش فرهنگی کارآمد داشت. هوش فرهنگی این امکان را به رهبران می دهد که رفتار های هیجانی را در عرصه فرهنگ های مختلف تفسیر کنند و عکس العمل عاطفی مناسبی را بر اساس هنجارهای فرهنگی خاص هر جامعه بروز دهند و در عرصه ی رقابت با دیگر رهبران، گوی سبقت را بربایند( الون و هایگینز،2005).

 

2-7-11- آموزش هوش هیجانی

هوش هیجانی مدیریت کردن روابط با دیگران به مقصود اثربخشی خودمان می باشد. هوش هیجانی موجب افزایش آگاهی و مهارت های ارتباطی می گردد و نتیجه اش تاثیر کارگروهی و برقراری ارتباط بهتر با مشتریان می باشد.

2-7-12- مبانی هوش هیجانی

  • خودآگاهی
  • خودمدیریتی
  • خودآگاهی اجتماعی
  • توسعه و رشد روابط

مطالعات ثابت می کند تأثیر هوش هیجانی(EQ) در موفقیت ها به مراتب بیشتر از بهره هوشی (IQ) می باشد. بر خلاف بهره هوشی (IQ) که تقریباً ثابت و ایستا بوده، هوش هیجانی (EQ) را می توان بهبود و توسعه داد. بهترین روش بهبود هوش هیجانی آموزش با بهره گیری از مربی (مربیگری اثر بخش1) می باشد (آقایار و شریفی، 1386).

هوش هیجانی به همان شیوه ای که اطلاعات یا وقایع را درک می کنید آموخته نمی شوند. در طول سالیان، پژوهش ها نشان داده می باشد که مردم زمانی مهارت های هوش هیجانی را خوب یاد می گیرند که شرایط زیر حضور داشته باشد:

– انگیزه قوی برای یادگیری و تغییر

– تمرین زیاد و طولانی روی رفتار های جدید

– دریافت باز خورد درمورد ی رفتار های خود (دریافت نتیجه ی اعمال خود) (گنجی،  1386).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی