دانلود پایان نامه

 مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8- تعریف مفهومی واژه های کلیدی پژوهش

درماندگی مالی: در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه‌ی «Distress» به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده می باشد. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده می باشد. گوردون[1] (1971) در‌یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری درماندگی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری  شرکت تعریف نمود که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می‌دهد. ویتاکر[2] (1999) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می‌گیرد که در آن جریان‌های نقدی ورودی شرکت از مجموع هزینه‌های بهره‌ی مربوط به بدهی‌های بلند مدت کمتر می باشد.

جریان وجه نقد: عبارت‌ می باشد‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجـاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها (استاندارد حسابداری شماره 2).

نسبت های مالی: عبارتند از کسری که در صورت آن یک یا چند متغیر مالی نظیر دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، درآمدها، هزینه‌ها، سود و همین گونه در مخرج آن عناصری نظیر دارایی‌ها، بدهی‌ها و … ثبت می گردد و ارتباط آن‌ها را به صورت وزن، مرتبه، درصد و مانند آن مشخص می‌سازد. به تعبیری نسبت‌های مالی سنجش دو متغیر از داده های مالی یک بنگاه اقتصادی می باشد که با بهره گیری از آن به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی پرداخته می گردد (عبداللهیان بلوچی،1391).

تداوم فعالیت: یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بوده و بدین معناست که در صورت عدم وجود شواهد مغایر، فرض می گردد واحد تجاری تا آینده ای نامعلوم به عملیات ادامه خواهد داد. این آینده نامعلوم حداقل تا زمانی می باشد که واحد تجاری بتواند به برنامه ها، تعهدات و قراردادهای خود جامه اقدام بپوشاند (نوروش و همکاران، 1388).

1-10- ساختار پژوهش

این پژوهش از 5 فصل تشکیل شده می باشد:

فصل اول – کلیات پژوهش می باشد که در آن به اظهار مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن و اهداف پژوهش پرداخته گردید. سپس سؤالات و فرضیه های پژوهش معرفی گردید و پس از آن قلمرو پژوهش تشریح گردید و در پایان نیز تعریف مختصری از بعضی واژگان کلیدی ارائه گردید.

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه پژوهش می باشد که در آن آغاز ادبیات موضوعی پژوهش به صورت کامل مورد بحث قرار می‌گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه پژوهش اظهار می گردد.

فصل سوم – روش شناسی پژوهش می باشد که در آن به روش مورد بهره گیری برای تحلیل فرضیه پژوهش پرداخته شده می باشد.

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌هاست که در آن به توصیف آماری داده های جمع آوری شده و تحلیل آماری داده‌ها و نتیجه گیری در خصوص آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده می باشد.

فصل پنجم – اختصار، نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش می‌باشد که در آن یافته های پژوهش و توصیف تحلیل آن‌ها و نیز پیشنهادهایی منتج از پژوهش، جهت پژوهش‌های آتی ارائه گردیده می باشد.

در پایان نیز منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی آورده شده می باشد.

[1] . Gordon

[2] . Whitaker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات پژوهش:

سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

سؤالات فرعی پژوهش

 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 • آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری