دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه اندازه تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال

قسمتی از متن پایان نامه :

       فهرست مطالب
چکیده
پیشگفتار
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
اظهار مساله
اهداف اساسی پژوهش
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت و ارزش پژوهش سوالات پژوهش فرضیه‏های پژوهش روش شناسی پژوهش کاربرد پژوهش محدودیت های پژوهش تعریف مفاهیم نظری فصل دوم : مروری بر ادبیات پژوهش مقدمه پیشینه نظری

تاریخچه بازاریابی

تعریف بازاریابی

آمیخته بازاریابی

خدمات پس از فروش

کیفیت خدمات

سنجش کیفیت خدمات

مدل های ارزیابی کیفیت خدمات

 مدل گرونروز

مدل لهتینن و لهتینن

مدل سروکوال

مدل جانستون

مدل سنجش کیفیت بر مبنای عملکرد

فن کیفیت خدمات اصلاح شده

مدل فنی –  عملیاتی کیفیت

پیامدهای کیفیت خدمات

رضایت مشتری

ضرورت اندازه گیری رضایت مشتری

مدل های شکل گیری رضایت مشتری

سایت منبع

مدل رضایتمندی مشتری سوئدی

مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا

مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا

مدل مفهومی این پژوهش پیشینه تجربی

مطالعه اول

مطالعه دوم

مطالعه سوم

مطالعه چهارم

مطالعه پنجم

مطالعه ششم جمع بندی فصل سوم : روش پژوهش مقدمه نوع مطالعه و روش پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزارهای جمع آوری اطلاعات مطالعه اعتبار آزمون

روایی

پایایی روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه‏ها فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه معرفی جامعه آماری آزمون فرضیه ها

تحلیل داده‌های مرتبط با عوامل محسوس

تحلیل داده های مرتبط با عامل قابلیت اعتماد

تحلیل داده های مرتبط با عامل پاسخگویی

تحلیل داده های مرتبط با عامل اطمینان

تحلیل داده‌های مرتبط با عامل همدلی رتبه بندی وضعیت موجود عوامل

مقایسه عامل قابلیت اعتماد با عامل پاسخگویی

مقایسه عامل قابلیت اعتماد با عامل اطمینان

مقایسه عامل قابلیت اعتماد با عامل محسوسات

مقایسه عامل قابلیت اعتماد با عامل همدلی

مقایسه عامل پاسخگویی با عامل اطمینان

مقایسه عامل پاسخگویی با عامل محسوسات

مقایسه عامل پاسخگویی با عامل همدلی

مقایسه عامل اطمینان با عامل محسوسات

مقایسه عامل اطمینان با عامل همدلی

مقایسه عامل محسوسات با عامل همدلی نتایج اولویت بندی وضعیت موجود عوامل

رتبه بندی عوامل

آزمون رتبه بندی فریدمن فصل پنجم : نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد ها مقدمه نتایج حاصل شده از تحلیل اطلاعات

تحلیل سوالات پژوهش

وضعیت فعلی عوامل کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان

محاسبه اندازه رضایت نسبی مشتریان پیشنهاد ها

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش

سوال اصلی

آیا میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عوامل کیفیت خدمات(محسوسات، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان، همدلی) از دیدگاه مشتریان، تفاوت معنی دار هست؟

سوالات فرعی

1- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل محسوسات، تفاوت معنی دار هست.

2- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل قابلیت اعتماد، تفاوت معنی دار هست.

3- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل پاسخگویی، تفاوت معنی دار هست.

4- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل اطمینان، تفاوت معنی دار هست.

5- آیا میان وضعیت موجود و انتظار مشتری از وضعیت مطلوب عامل همدلی، تفاوت معنی دار هست.

مطالعه اندازه تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه اندازه تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال  با فرمت ورد