تحقیق رایگان درباره هتک حرمت منازل

او نماز گزارد، و میراثش را به خانواده اش سپرد، و قاتل را کشت و میراث او را به خانواده اش باز گرداند. دست سارق را برید و زنا کاری را که همسر نداشت، تازیانه زد و سهم آنان را از غنایم می‌داد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند(ترجمه دشتی،1382، ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره حرز

نصیب، بازوبند و چشم آویز». در این تعریف هم به معنای حقوقی حرز و هم به معنای فقهی آن، اشاره شده است. جوهری ( 1410، ج3، 873) حرز را چنین معنا کرده است.« الحرز: الموضع الحصین. یقال: هذا حرز حریز. و یسمى التعویذ حرزاً ». حرز جایی محکم و استوار ادامه مطلب…

مقاله حقوق با موضوع دبر

جزایی مشهد ارسال می گردد و این شعبه حکم دادگاه اطفال را پیوست نموده و در این شعبه ، کلیه متهمین منکر دخول و عنف و اکراه شده اند ؛ شاکیه هنوز هم مدعی دخول است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1388 ، جلد 12، 789 ) در نهایت ادامه مطلب…

مقاله حقوق با موضوع دیوانعالی

مخصوص مطرح شده است و هیچ شرطی برای آن در قانون ذکر نشده است ، گاهی طبق ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 و مشروط به آن است که مستندات علم قاضی ذکر شود. این ترتیب تعیین مستندات علم ، به دیوانعالی کشور اجازه می‌دهد وارد ماهیت قضیه شود. ماهیت هم ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره تقریب بین مذاهب

3-1-14- حرز از نظر صاحب جواهر 853-1-14-1- بررسی نظر صاحب جواهر 873-1-15- نظر آیه الله خویی در مورد حرز 893-1-15-1- بررسی نظر آیه الله خویی 893-1-16- حرز از نظر آیه الله خمینی 913-1-16-1- بررسی نظر آیه الله خمینی 93بخش دوم: حرز از منظر فقهای اهل سنت.3-2-1- حرز از منظر فقهای ادامه مطلب…

مقاله حقوق با موضوع تجدید نظرخواهی

شده است و متهمه هم بعداً از اقرار خود عدول کرده است و منکر زنا شده است ، طبق ماده 71 ق.م.ا حد زنای محصنه ، ساقط خواهد شد … لذا در خصوص زنای محصنه به لحاظ اینکه مستند حکم قضات ، علم قاضی بوده است ، نه اقرار متهمه ادامه مطلب…

مقاله حقوق با موضوع رابطه نامشروع

سال زندگی مشترک داشته و آقای علی( یعقوب یا همان مهدی) … هم به صراحت اقرار به زنا با وی کرده است ، برای دادگاه علم و یقین حاصل است که وی (سعیده) علیرغم انکار زنا ، مرتکب زنا با آقای یعقوب علی شده است و او را نیز به ادامه مطلب…

منبع مقاله با موضوع تیراندازی

ضروری مطابق بندهای این ماده تیراندازی مامورین واجد شرایط، جهت متوقف ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز می باشد.» 1-قراین معتبر:قراین جمع قرینه است و در لغت دارای معانی متعددی از قبیل زوجه، علامت،نشانه، شبیه و چیزی که برای انسان مانند دلیلی باشد برای پی بردن به امری و ادامه مطلب…

منبع مقاله با موضوع مسئولیت کیفری

است ، بنا براین اگر تجاوزی در گذشته انجام شده باشد چنانچه مجدداً به آن پاسخ گفته شود انتقام است نه دفاع. آیا اگر امکان تجاوز در آینده پیش آید می توان از دفاع مشروع استفاده کرد؟ در عمل بارها پیش آمده که فردی دیگری را بعنوان مثال تهدید به ادامه مطلب…