مقاله رایگان درمورد شرکتهای سهامی

آنرا تحت معاملات معمول یعنی بیع، اجاره، هبه، صلح و غهره قرار دهیم آیا آن معامله قابل اشکال نیست؟”می فرمایند: اولا عده ای آنرا از قبیل ضمانت و ضمان بعوض ( که یکی از معاملات محصوره است) قرار داده اند.ثانیاً: برفرض که معامله سابقه دار نباشد، به چه دلیل باید ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد شرکتهای سهامی

یک تعریف جامعی می باشدکه علل آن در زیرذکر می گردد:1- ناظر به هر گونه بیمه اشیاء و مسئولیت و اشخاص میباشد و وجه افتراق بیمه های اشخاص و بیمه های اشیاء را نشان می دهد.2-ً همه عناصر اصلی بیمه یعنی خطر و تعهد بیمه گر و تعهد بیمه گزار ادامه مطلب…

مقاله رایگان درمورد وسیله نقلیه مورد بیمه

گردد که این مدت در مورد سرقت اتومبیل نود روز پس از اعلام خسارت به بیمه گر میباشد. ضمناً بیمه گر میتواند بجای پرداخت خسارت نسبت به تعمیر اتومبیل حادثه دیده اقدام نماید.ج- فرانشیزدر هر حادثه قسمتی از خسارت که میزان آن در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده بعهده ادامه مطلب…